1121/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i skjutvapenförordningen av den 27 februari 1998 (145/1998) 1 a § 1 mom., 16 a § 1 och 3 mom., 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 2 mom., 25 § 2 mom., 26 a § 2 mom., 27 § 3 mom., 29 § 3 mom., 31 §, 43 § 3 mom., 47 § 3 mom., 50 § 2 mom. samt 63, 65 a och 66 §,

av dem 1 a § 1 mom., 16 a § 1 och 3 mom., 26 a § 2 mom., 43 § 3 mom., 47 § 3 mom., 50 § 2 mom. och 65 a § sådana de lyder i förordning 101/2002 samt 63 § sådan den lyder i förordning 851/2003, som följer:

1 a §
Serie- eller identifieringsnummer på skjutvapen

Om ett skjutvapen inte är försett med serie- eller identifieringsnummer när innehavstillstånd söks, skall polisinrättningen innan tillstånd beviljas sända vapnet till Polisstyrelsen för märkning med identifieringsnummer.


16 a §
Prov för ansvarig person

Polisstyrelsen anordnar årligen minst två provtillfällen vid vilka det prov som krävs av den som är ansvarig person hos en näringsidkare i vapenbranschen kan avläggas.


Polisstyrelsen kan som ett i 2 mom. avsett prov godkänna en sådan i lagen om yrkesutbildning (630/1998) avsedd yrkesexamen eller utomlands avlagd annan examen i vilken examensfordringarna motsvarar åtminstone kraven i provet.

19 §
Ansökan om kommersiellt förhandssamtycke

Den myndighet som meddelar förhandssamtycke kan inhämta utlåtande om en ansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Den myndighet som meddelar förhandssamtycket kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av förhandssamtycke.

21 §
Ansökan om kommersiellt införseltillstånd

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

23 §
Ansökan om kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

25 §
Ansökan om kommersiellt överföringstillstånd

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd.

26 a §
Ansökan om tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd.

27 §
Ansökan om kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan om kommersiellt utförseltillstånd av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd.

29 §
Ansökan om kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan om kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer av den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer.

31 §
Intyg över att varan blir i landet

Polisstyrelsen skall ge innehavaren av ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd eller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer ett intyg (intyg över att varan blir i landet), i vilket innehavaren av ett ovan nämnt förhandssamtycke eller tillstånd försäkrar

1) att han skall överföra till eller föra in i Finland de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning samt de patroner och särskilt farliga projektiler som nämns i intyget över att varan blir i landet,

2) att de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning och de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras till eller föras in i Finland inte transporteras till någon annan stat innan de anländer till Finland, utom i transiteringssyfte,

3) att de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning och de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras till eller föras in i Finland inte överförs eller förs ut från Finland till någon annan stat utan lämpligt tillstånd, om tillstånd av en myndighet är en förutsättning för överföringen eller utförseln,

4) att innehavaren av intyget över att varan blir i landet underrättar den myndighet som har meddelat intyget om de uppgifter som nämns i intyget ändras väsentligt,

5) att innehavaren av intyget över att varan blir i landet utverkar ett intyg över att skjutvapnen, de deaktiverade skjutvapnen, vapendelarna, skjutvapenutrustningen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna har överförts till eller förts in i Finland och överlämnar intyget till den som har levererat föremålen, om han eller den myndighet som meddelat honom tillstånd kräver det.

43 §
Ansökan om förvärvstillstånd

Om Polisstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall den inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

47 §
Ansökan om privat tillverkningstillstånd

Om Polisstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall den inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

50 §
Ansökan om parallelltillstånd

Om Polisstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall den inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

63 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo med stöd av skjutvapenlagen skall sändas för behandling till Polisstyrelsen. En vapendel av ringa värde, en gasspray samt en ringa mängd patroner och särskilt farliga projektiler får dock förstöras på ett tryggt sätt på order från en polisman som hör till polisbefälet.

65 a §
Skjutvapennämnden

Den skjutvapennämnd som avses i 117 a § i skjutvapenlagen har en ordförande, en sekreterare och 10 andra medlemmar. Polisstyrelsen förordnar ordföranden och sekreteraren samt utnämner övriga medlemmar för två år i sänder. Till ordförande och sekreterare förordnas tjänstemän som tjänstgör inom polisförvaltningen.

I nämnden skall ingå representanter för inrikesministeriets polisavdelning, polisinrättningarna, försvarsmakten, utrikesministeriet, Krigsmuseet, idrottarna i reserven, näringsidkarna i vapenbranschen, jägarna, sportskyttarna och vapensamlarna. Om en medlem i nämnden avgår under mandatperioden, förordnar eller utnämner Polisstyrelsen en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden kan även arbeta i sektioner samt vid behov höra sakkunniga.

66 §
Närmare bestämmelser

Polisstyrelsen kan utfärda närmare bestämmelser om de blanketter som skall användas då intyg över att varan blir i landet söks och meddelas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.