1118/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 2 mom. och 6 § 2 mom., av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1022/2007, 2 § sådan den lyder i förordning 518/2009 och 6 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 814/2004, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) polisförvaltningen,

2) allmän ordning och säkerhet,

3) polisens brottsbekämpning,

4) polisens tillståndsförvaltning,

5) skjutvapen,

6) lotterier,

7) den privata säkerhetsbranschen,

8) räddningsväsendet,

9) nödcentralsverksamheten,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) finskt medborgarskap,

12) invandring och beviljande av internationellt skydd,

13) integration av invandrare,

14) mottagning av asylsökande och beredskap för massflyktssituationer,

15) tagande i förvar med stöd av utlänningslagen (301/2004),

16) frågor som hänför sig till återflyttning, utvandring och utlandsfinländare,

17) återvändande och återsändande av utländska medborgare,

18) främjande av etnisk jämlikhet och goda etniska relationer samt förebyggande av rasism och etnisk diskriminering,

19) gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänst,

20) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

21) Finlands flagga och Finlands vapen,

22) livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken.


2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

Polisstyrelsen

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

Polisyrkeshögskolan

Polisens teknikcentral

polisinrättningarna

Räddningsinstitutet

nödcentralsverket

Brandskyddsfonden

Migrationsverket

förläggningar för asylsökande

minoritetsombudsmannens byrå

diskrimineringsnämnden

Gränsbevakningsväsendet

Förvaltningens IT-central

Suomen Erillisverkot Oy.

3 §
Ministeriets organisation

Gränsbevakningsavdelningen är staben för Gränsbevakningsväsendet. I fråga om ministeriets gränsbevakningsavdelning som staben för Gränsbevakningsväsendet föreskrivs särskilt.


6 §
Ministeriets tjänstemän

Avdelningscheferna och chefen för ministeriets enhet för internationella frågor har titeln överdirektör och de tekniska direktörerna titeln överingenjör.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.