1116/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 18 november 2004 om polisens användning av maktmedel (979/2004) 2 § 7 punkten, 5 § 2―4 mom. samt 8 och 9 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


7) nivåprov test genom vilket påvisas att den som testas har de kunskaper och färdigheter som Polisstyrelsen har bestämt och som behövs för användning av respektive maktmedelsredskap.

5 §
Utbildning i användning av maktmedel, övning och uppföljning

För grundläggande utbildning och utbildning av utbildare i användning av maktmedel ansvarar Polisyrkeshögskolan. För sådan utbildning som upprätthåller färdigheterna och för övningar när det gäller användning av maktmedel ansvarar polisenheten. För det praktiska genomförandet av övningar och utbildning ansvarar chefen för polisenheten.

Polisenheten bör för personer som avses i 1 mom. ordna sådan utbildning som upprätthåller färdigheterna och övningar i användning av de olika skjutvapenstyper som avses i 18 § 2 mom. i polisförordningen minst två gånger per år. Dessa personer är skyldiga att delta i den utbildning och de övningar som polisenheten ordnar och som räknas höra till arbetstiden. Ett nivåprov skall årligen avläggas för att man skall få använda de olika skjutvapenstyper som avses i 18 § 2 mom. i polisförordningen. Nivåprov för användning av övriga maktmedel skall utföras enligt särskilda föreskrifter av Polisstyrelsen.

Polisenheten skall föra ett register över beväpning, utbildning och övningar i enlighet med vad Polisstyrelsen särskilt föreskriver om detta.


8 §
Tillsyn över användningen av maktmedelsredskap

Polisstyrelsen följer polisens användning av maktmedelsredskap samt styr och utvecklar utbildningen.

En utredning om användningen av maktmedelsredskap skall utan dröjsmål sammanställas till förmannen i enlighet med en särskild föreskrift utfärdad av Polisstyrelsen. Det skall också sammanställas en utredning om oavsiktligt avfyrande av skjutvapen. Dessutom skall det sammanställas en utredning också om annan användning av maktmedel, om användningen av maktmedel har förorsakat skada på egendom eller någon kroppsskada som inte är ringa.

Polisenheten skall utan dröjsmål sända de utredningar som avses i denna paragraf till Polisyrkeshögskolan, som skall göra ett sammandrag av utredningarna om användningen av maktmedel till Polisstyrelsen minst en gång per år.

De utredningar som avses i denna paragraf är sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Polisstyrelsen eller någon som Polisstyrelsen förordnar ger ut information om sammandragen i offentligheten.

9 §
Närmare anvisningar

Polisstyrelsen ger vid behov närmare interna föreskrifter och anvisningar som gäller verkställigheten av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.