1104/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 juni 2001 om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (594/2001) 1, 4, 6, 8, 10 och 12 §, 13 a § det inledande stycket och 13 b §, av dem 13 a § det inledande stycket och 13 b § sådana de lyder i förordning 773/2007, som följer:

1 §

Tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att ta organ eller vävnad från en levande människa för behandling av en annan människas sjukdom eller kroppsskada skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård i vilken tagningen av organet eller vävnaden avses ske.

4 §

Tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att för medicinska ändamål ta till vara organ och vävnader som avlägsnats i samband med avbrytande av havandeskap eller missfall skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård vid vilken tillvaratagningen sker.

6 §

Tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att använda kroppen efter en avliden eller att ta den avlidnes organ och vävnader för medicinsk forskning skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, den inrättning eller Institutet för hälsa och välfärd som svarar för utförandet av obduktionen.

8 §

Tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att använda kroppen efter en avliden eller att ta den avlidnes organ och vävnader för medicinsk undervisning skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, den inrättning eller Institutet för hälsa och välfärd som svarar för utförandet av obduktionen.

10 §

Tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att använda organ och vävnader för annat medicinskt ändamål än det för vilket de har tagits skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård för vars verksamhet organen eller vävnaderna har tagits eller tagits till vara.

12 §

Tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att använda vävnadsprov för medicinsk forskning skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, den inrättning eller den länsstyrelse för vars verksamhet vävnadsproven har tagits eller vid vilken forskningen utförs.

13 a §

Till en ansökan om ett i 20 b § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) avsett verksamhetstillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet skall fogas


13 b §

När en vävnadsinrättning anmäler väsentliga förändringar i sin verksamhet till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet enligt 20 b § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, skall de uppgifter som avses i 13 a § i tillämpliga delar ingå i anmälan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.