1097/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 25 § i lagen av den 20 november 2009 om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tas avgifter ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Avgifter som tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka närings-, trafik- och miljöcentralerna tar ut avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) följande prestationer enligt miljöskyddslagen (86/2000),

a) behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar,

b) behandling av en anmälan om en exceptionell situation,

c) behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark,

d) godkännande av en kontrollplan,

e) ett sådant ärende enligt 105 § i miljöskyddslagen som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund.

2) följande beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996):

a) undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram,

b) undantag från förbudet att ändra en naturtyp,

c) undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art,

d) undantag från bestämmelser om fridlysning av arter,

e) tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter,

f) andra tillstånd enligt naturvårdslagen,

de undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria.

3) följande andra miljöbeslut:

a) behandling av en anmälan till avfallsregistret,

b) behandling av anmälningar till producentregistret,

c) godkännande av en kontrollplan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (264/1961),

d) godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten,

e) beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

f) fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan,

g) avslagsbeslut enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995),

h) avslagsbeslut enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996),

i) behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar,

j) behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter, om behandlingen räcker minst 2 och högst 4 timmar,

k) införande av uppgifter i datasystemet för miljövårdsinformation.

4) följande trafikprestationer:

a) tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen (503/2005),

b) tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg,

c) anslutningstillstånd,

d) avslagsbeslut som gäller tillstånd i trafikärenden.

5) följande andra prestationer:

beslut som avser ett yrkande på rättelse av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut är avgiftsbelagt. Om beslutet ändras till fördel för den som söker rättelse, tas ingen avgift ut.

4 §
Prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

1) försäljning av i förvaltningen producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter, psykologiska test och motsvarande och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående,

2) upphandlings-, forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

3) specialtjänster för väganvändare,

4) kopiering av handlingar, annan kopiering och sändning, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom.,

5) rådgivnings-, utbildnings-, rehabiliterings- och konsulteringstjänster och andra utvecklingstjänster som grundar sig på uppdrag,

6) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

7) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder förvaltningens avgiftsfria verksamhet,

8) användning av personalen i utbildnings-, konsulterings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder närings-, trafik- och miljöcentralens avgiftsfria verksamhet,

9) biblioteks- och informationstjänster,

10) utomståendes meddelanden i publikationer,

11) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter och andra rättigheter,

12) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 4 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

13) uthyrning av personal,

14) utlämnande av uppgifter ur datasystem och direktanvändning av datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

15) sändande av material vilket grundar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

16) hydrometriska mätningar,

17) tillverkning av apparatur och varor,

18) reparations- och transporttjänster,

19) planerings- och byggnadstjänster,

20) sakkunnigutlåtanden om dimensioneringen av öppningar till broar och trummor eller andra sakkunnigutlåtanden,

21) grundvattensundersökningar,

22) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskerinäring vilka utförts på beställning,

23) informationsmaterial samt informationsprodukter och informationstjänster som grundar sig på materialet,

24) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.

Närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uttas en sådan andel av avgiften enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För bifalls- och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, om inte annat bestäms i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av överklagande återsänt för behandling avdras det belopp som tagits ut för ett tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och är i kraft till och med den 31 december 2010.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Matti Ilonen

AVGIFTSTABELL
A. Prestationer i anslutning till miljöuppgifter euro
Beslut enligt miljöskyddslagen (86/2000)*
*Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller vibrationer 490
*Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 490
*Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 48 euro/h
*Godkännande av en övervakningsplan 48 euro/h
*Ett sådant ärende enligt 105 § i miljöskyddslagen som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av andra än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund 490
Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996)*
*Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 240
*Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 240
*Undantag från förbudet att förstöra eller försvaga förekomstplatsen för en särskilt skyddad art 240
*Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 100
*Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter 100
*Andra tillstånd enligt naturvårdslagen 100
De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria.
Andra miljöbeslut
*Behandling av en anmälan till avfallsregistret 150
*Behandling av anmälningar till producentregistret
-* anteckning av producent i producentregistret 490
-* beslut om godkännande av producentsammanslutning i producentregistret 6 000
-* beslut om godkännande av retursystem för dryckesförpackningar i producentregistret
-* enskild producent 600
-* producentsammanslutning eller ett i 18 g § 5 mom. i avfallslagen avsett samarbetsarrangemang för flera producenter 6 000
*Godkännande av en övervakningsplan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen 48 euro/h
*Godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten 100
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
- beviljande av undantag 440
-* avslag på ansökan 220
*Fortsättning av ett byggnads- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan 130
Förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)
- bifallsbeslut 490
-* avslagsbeslut 240
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996)
- bifallsbeslut 490
-* avslagsbeslut 240
Andra prestationer i anslutning till miljöuppgifter
Utlåtande om bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994; MKB-lagen), om projektet eller dess verkningar sträcker sig till
- en kommuns område 4 800
- 2―5 kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 1 200
- sex eller flera kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 490
- avgiften kan dock högst uppgå till 19 100
I MKB-lagen avsett utlåtande om bedömningsrapporten, om projektet eller dess verkningar sträcker sig till
- en kommuns område 7 100
- 2―5 kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 1 200
- sex eller flera kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 490
- avgiften kan dock högst uppgå till 21 400
*Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar
-* enskild producent med en omsättning på
- mindre än 100 000 euro 110
- 100 000―1 000 000 euro 220
- 1 000 001―10 000 000 euro 330
- mer än 10 000 000 euro 440
-* producentsammanslutningar (20―30 h) 1 200
-* upprätthållare av retursystem för dryckesförpackningar
-* enskild producent (4―6 h) 240
-* producentsammanslutning eller ett i 18 g § 5 mom. i avfallslagen avsett samarbetsarrangemang för flera producenter (20―30 h) 1 200
*Behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter (2―4 h) 150
*Införande i datasystemet för miljövårdsinformation 130
Utdrag ur producentregistret 55
För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar och förpackningar tas avgiften ut till ett 50 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.
B. Trafikprestationer
*Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen 165
*Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på landsväg
- vägvisning till serviceanläggningar 186
- övriga trafikregleringsanordningar 93
Tillstånd för specialanvändning av landsvägarna 89
Undantagslov under menförestid 89
*Anslutningstillstånd
- bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 106
- anslutning för näringsidkare 212
- övergångsställe för snöskoterled eller snöskoterspår 106
Undantagslov i enlighet med 47 § i landsvägslagen
- för byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde 89
- undantagslov för reklam invid vägar 307
Tillstånd för specialtransporter då vikterna i 20, 21, 23 och 30 b―30 e § i förordningen om användning av fordon på väg överskrids
- vikten högst 90 ton 86
- vikten över 90 ton, dock högst 200 ton 190
- vikten över 200 ton 430
- då, inom ramen för de allmänt för ett fordon tillåtna vikterna på väg, höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 86
- andra tillstånd 34
- tilläggsrutt eller förhandsbeslut om transportmöjlighet hälften av tillståndsavgiften
- övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 320
*Avslagsbeslut gällande tillstånd för trafik 22
Flyttning av fordon
Personbilar och paketbilar
- flyttning till ett upplag 181
- närflyttning 90
Lastbilar och andra tunga fordon1
- flyttning till ett upplag 71
- närflyttning 71
Kollektivtrafiktillstånd 210
Ändring av kollektivtrafiktillstånd 135
Gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 210
Kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 48
Taxitillstånd 300
Förnyande av taxitillstånd 300
Ändring av taxitillstånd 220
Mindre ändring av taxitillstånd 80
Körschema 40/70
Tillstånd för godstrafik (inrikes) 175
Gemenskapstillstånd för godstrafik 175
Ändring av tillstånd för godstrafik 80
Kopia av gemenskapstillstånd för godstrafik 175
Nytt tillstånd i stället för ett som förkommit 80
Förartillstånd 40
Tillstånd för linjebaserad trafik
Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik
*Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen
*Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på landsväg
*Anslutningstillstånd
*Avslagsbeslut i trafikärenden
Förkörsrätt till färja 80
-tilläggsbeslut 25
Tillfällig förkörsrätt 35
C. Andra prestationer
Beslut om godkännande av förvärvsarbete 20
Intyg över lönegarantiregister 30
*Beslut som föranleds av yrkande på rättelse av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut 45
Beslut om tillstånd att använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske (286/1982) 90
Beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § i lagen om fiske 300
Tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske 10
I fråga om ett delägarlags stadgar enligt 18 § i lagen om samfälligheter (758/1989)
- fastställande, per delägarlag 90
- beslut att inte fastställa 40
Övervakarmärke och övervakarkort för fiskeövervakare enligt 47 § 3 mom. i förordningen om fiske (1116/1982) 5
Samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 90
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen (161/1990) och annan motsvarande lagstiftning 70
Centralen tar dessutom ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (48 euro/timme) för följande prestationer:
1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),
2) beslut om tillstånd till utplantering enligt 121 § i lagen om fiske,
3) beslut om tillstånd till avvikelse enligt 20 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (470/2008),
4) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i lagen om fiske, samt
5) godkännande av planer för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare.
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
Intyg och utdrag
Diarieintyg eller diarieutdrag 24 euro
Lagakraftsbevis 50 euro
Expeditionsavgift 4,70 euro / försändelse
Styrkande av riktigheten hos en handling 4,70 euro / handling

De prestationer som har markerats med * är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut.

1 Kostnader för bogsering av lastbilar och andra tunga fordon faktureras separat enligt de faktiska kostnaderna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.