1092/2009

Given i Helsingfors den 16 december 2009

Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 5 § i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För skatteförvaltningens offentligrättsliga prestationer tas ut en avgift som antingen nämns särskilt i avgiftstabellen i bilagan eller som grundar sig på prestationens självkostnadsvärde enligt de prissättningsgrunder som anges i avgiftstabellen.

Skatteförvaltningens i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt avgiftstabellen i bilagan är:

1) beslut om sådan namngivning som avses i 2 § i inkomstskatteförordningen (1551/1992),

2) beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund,

3) beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen,

4) beslut enligt 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagskatt (1232/1988) om rätt att dra av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, beslut enligt 6 d § om rätt att beakta dividendöverskott i inkomstbeskattningen och beslut enligt 8 § om rätt att beakta skatteöverskott i inkomstbeskattningen,

5) tillstånd av Skatteförvaltningen enligt 72 k § i mervärdesskattelagen (1501/1993) till hållande av skattefritt lager,

6) beslut av Skatteförvaltningen om tillstånd att använda skatteuppgifter samt beslut om att inte ge tillstånd att använda uppgifter,

7) lämnande av skatteuppgifter för andra ändamål än sådana som gäller beskattningen med stöd av i 6 punkten avsedda beslut och bestämmelser som berättigar till erhållande av uppgifter,

8) utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer i enlighet med 16 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

9) andra specialprestationer som utförs på uppdrag och gäller användningen av skatteuppgifter och vars efterfrågan baserar sig på lag eller förordning.

Också lämnandet av uppgifter för befrielse från skatt eller för sökande av ändring i beskattningsfrågor eller som redogörelse för fullgörande av skatteplikt innebär lämnande av uppgifter för beskattningsändamål.

2 §
Förhandsbeslut

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) är de beslut av centralskattenämnden och andra myndigheter inom Skatteförvaltningen som innehåller ett förhandsbesked eller ett förhandsavgörande samt beslut om att förhandsbesked eller förhandsavgörande inte meddelas eller om att ärendet inte tas upp till prövning eller avskrivs. För de Skatteförvaltningens prestationer som avses i denna paragraf tas ut en beslutsavgift eller behandlingsavgift enligt de grunder för prissättningen som anges i avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Övriga prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som en myndighet inom Skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) statistik, publikationer och tryckalster,

2) undersöknings- och statistikservice som utförs på uppdrag,

3) överlåtelse av metoder, datasystem, program och nyttjanderätt på beställning,

4) användning av lokaler som Skatteförvaltningen besitter samt ämbetsverksservice,

5) annonser och meddelanden i Skatteförvaltningens publikationer,

6) intyg samt fotokopior och andra kopior,

7) service i samband med utlämnande av allmänna skatteuppgifter,

8) överlåtelse av uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer elektroniskt eller på något annat sätt än det som avses i 1 § 1 mom. 9 punkten,

9) expediering och postning av handlingar och annat material,

10) andra än 1―10 punkten liknande, med dessa jämförbara, specialtjänster och prestationer som beställts av kunder.

Skatteförvaltningen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till den 31 december 2012.

Helsingfors den 16 december 2009

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer för år 2010―2012
Prestation
I Förhandsbeslut
1) Centralskattenämndens förhandsavgörande, om sökanden är
― en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan beskattning en sådan som avses nedan 700 euro
― en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller mervärdesbeskattning i anslutning till dessa eller då sökanden är en annan skattskyldig 1 800 euro
Om givandet av förhandsavgörande förutsätter att synnerligen omfattande utredning görs uppbärs med avvikelse från ovan 3 000 euro
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar expertarbete.
För ett ärende i vilket centralskattenämnden beslutar att inte meddela förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift 80 euro
2) Annat förhandsbesked eller förhandsavgörande av Skatteförvaltningen
Förhandsbesked, om sökanden är
― en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsbeskedet gäller annan beskattning en sådan som avses nedan 300 euro
― en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsbeskedet gäller inkomstbeskattning av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller då sökanden är en annan skattskyldig 900 euro
Om givandet av förhandsbesked förutsätter att synnerligen omfattande utredning görs uppbärs med avvikelse från ovan 1 800 euro
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar expertarbete.
Andra förhandsavgöranden
― då förhandsavgörandet gäller mervärdesbeskattning 175 euro
― då förhandsavgörandet gäller arvs- eller gåvobeskattning, fastighetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning 300 euro
― då förhandsavgörandet gäller förskottsuppbörd eller arbetsgivares socialskyddsavgift, 100 euro
― källskatt för begränsad skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst 180 euro
― andra förhandsavgöranden 300 euro
För ett ärende i vilket Skatteförvaltningen beslutar att inte meddela förhandsbesked eller förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på 80 euro
II Offentligrättsliga prestationer
1) Beslut om sådan namngivning som avses i 2 § inkomstskatteförordningen 300 euro
2) Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
― beslut för vilket behövs sedvanligt utredninsarbete (1―5 timmar) 350 euro
― beslut för vilket behövs omfattande utredningsarbete (över 5 timmar) 600 euro
3) Beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen 400 euro
4) Beslut i enlighet med 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagskatt (1232/1988) om avdrag av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, i enlighet med 6 d § om rätt att beakta dividendöverskott i inkomstbeskattningen och i enlighet med 8 § om rätt att beakta skatteöverskott i inkomstbeskattningen 400 euro
5) Tillstånd till hållande av skattefritt lager enligt 72 k § i mervärdesskattelagen (1501/1993) 400 euro
6) Skatteförvaltningens beslut som gäller tillstånd att använda beskattningsuppgifter samt om att inte ge tillstånd att använda uppgifter 450 euro
7) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 7 punkten i finansministeriets förordning per dokument
― intyg 10 euro
― avskrift av eller utdrag ur beskattningsuppgifter 1 euro/sida
riktigheten bestyrkt för den senare 2 euro/disa
dock minst 10 euro
― om arbetet tar över 1/2 h, uppbärs för lämnande av uppgifter 50 euro/h
― vid masslämnande av uppgifter i form av kopior uppbärs utöver den tidsbaserade avgiften för arbete 6 cent/sida
Om i 1―5 punkten som gäller de offentligrättsliga prestationer avsedd ärende Skatteförvaltningen inte upptar ansökan till prövning eller avskriver ärendet eller ger ett annat beslut än det som bestäms i de vederbörande punkterna uppbärs en behandlingsavgift 80 euro
8) Utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer som avses i 1 § 8 punkten i finansministeriets förordning
― utdrag ur registret över företgs- och organisationsnummer enligt 16 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 10 euro/utdrag
9) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 9 punkten i finansministeriets förordning i maskinellt läsbar form
För lämnande av beskattningsuppgifter i maskinellt läsbar form uppbärs en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, som fastställs enligt följande:
― lämnande av beskattningsuppgifter för fastställnings- eller planeringsarbete de kostnader som förorsakas Skatteförvaltningen enligt prestationens självkostnadsvärde
10) Andra offentligrättsliga prestationer inom Skatteförvaltningen som avses i 1 § i finansministeriets förordning och som inte specificerats i avgiftstabellen
Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen av prestationen medfört. Om inte annat bestämts uppbärs för det expertarbete inom Skatteförvaltningen som utförts för att genomföra prestationen 100 euro/h
och som självkostnadspris för kontorsarbete 50 euro/h

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.