1090/2009

Given i Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana dessa paragrafer lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och den sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som jord- och skogsbrukministeriets informationstjänstcentra (nedan informationstjänstcentral) prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande

1) informationsmaterial, informationsprodukter, informationstjänster och kopior, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

2) övriga prestationer och tjänster som beställts särskilt.

Informationstjänstcentralen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

2 §
Avgifter som föranleds av internationellt samarbete

Informationstjänstcentralen kan tillhandahålla internationella organisationer och andra staters myndigheter prestationer utan avgift, om avgiftsfriheten grundar sig på reciprocitet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Dataförvaltningsdirektör
Risto Yrjönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.