1070/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om finansministeriet (610/2003) 1 § 30, 32 och 37 punkten samt 2 § 1 punkten, sådana de lyder i förordning 1023/2007, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1023/2007, en ny 37 a punkt samt till 2 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, nya 8 a och 16 a -punkter, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:


30) indelningen i regionförvaltningens, exklusive landskapsförbundens samarbetsområden, och den statliga lokalförvaltningens verksamhetsområden och samordningen av dem,


32) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, elektroniska kommunikation och dataarkiv, styrning av statsförvaltningens informationsförvaltning samt samordning av statsförvaltningens gemensamma projekt för utveckling av informationsförvaltningen,


37) den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken,

37 a) styrning och utveckling av register förvaltningen och folkbokföringen,


2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till ministeriets verksamhetsområde hör

1) regionförvaltningsverken,


8 a) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,


16 a) Haus kehittämiskeskus Oy,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Personalchef
Ulla Vilhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.