1061/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 21 § i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998), 16 § i gymnasielagen av samma dag (629/1998), 24 § i lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998), 15 § i lagen av samma dag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), 7 § i lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998) och 7 § i lagen av samma dag om grundläggande konstundervisning (633/1998),

dessa lagrum sådana de lyder, 21 § i lagen om grundläggande utbildning delvis ändrad i lagarna 32/2003 och 970/2009, 16 § i gymnasielagen delvis ändrad i lagarna 33/2003 och 971/2009, 24 § i lagen om yrkesutbildning delvis ändrad i lagarna 34/2003 och 972/2009, 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning delvis ändrad i lagarna 35/2003 och 973/2009, 7 § i lagen om fritt bildningsarbete delvis ändrad i lagarna 36/2003 och 974/2009 och 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning delvis ändrad i lagarna 37/2003 och 975/2009:

1 kap.

Tillämpningsområde och mål

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på utvärderingen av den utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Med utbildningsanordnare avses i denna förordning sådana anordnare av undervisning och utbildning samt sådana huvudmän för läroanstalter som avses i de lagar som nämns i 1 mom. samt med läroanstalter även skolor och med studerande även elever.

2 §
Utvärderingens mål

Mål för utvärdering av utbildning är att

1) inhämta och analysera information till underlag för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklingen av utbildningen på riksnivå,

2) inhämta och analysera information till underlag för det lokala utvecklingsarbetet och beslutsfattandet inom utbildningen,

3) stödja inlärningen hos de studerande, det arbete som personalen inom undervisningsverksamheten har och utvecklingen av läroanstalterna.

3 §
Utvärderingsprinciper

Utbildningsutvärderingen ska ske planenligt och vara heltäckande i fråga om utbildningsmål. Utvärderingen ska vara allsidig, öppen och rättvis.

Den information som utvärderingen ger ska vara tillförlitlig och jämförbar. Vid utvärderingen bör existerande statistik- och registerdata samt annan information utnyttjas.

Utbildningsanordnare och läroanstalter som deltagit i en utvärdering ska få de utvärderingsresultat som berör dem.

4 §
Utvärderingsplan

Utvärderingsplanen ska presentera riktlinjer och fokuseringar för utbildningsutvärderingen samt utvärderingarnas finansiering och uppföljning.

2 kap.

Rådet för utbildningsutvärdering

5 §
Uppgifter

Rådet för utbildningsutvärdering, nedan utvärderingsrådet, har till uppgift att

1) bistå undervisningsministeriet och stödja utbildningsanordnarna i frågor som gäller utvärdering av utbildningen,

2) ordna externa utvärderingar i anslutning till utbildningen och utbildningsanordnarnas verksamhet,

3) utveckla extern utbildningsutvärderingen,

4) delta i internationellt utvärderingssamarbete.

Utvärderingsrådet kan åta sig andra utvärderingsuppdrag om en korrekt skötsel av de uppgifter som avses i 1 mom. inte äventyras.

Utvärderingsrådet ska regelbudet delta i den externa utvärderingen av den egna verksamheten. Utvärderingsrådet ska årligen utarbeta en verksamhetsplan och en berättelse över den egna verksamheten och det viktigaste resultaten av utvärderingarna.

6 §
Sammansättning

I utvärderingsrådet finns högst 14 medlemmar. Utbildningsförvaltningen, utbildningsanordnarna, utbildningsväsendets personal och studerandena samt arbetsliv och forskning ska vara representerade i rådet. I sammansättningen ska de olika utbildningsformerna och de båda språkgrupperna vara beaktade. Undervisningsministeriet förordnar medlemmarna för högst fyra år i sänder.

Utvärderingsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för rådets mandatperiod. Ordföranden och vice ordföranden ska vara förtrogna med utbildningsutvärdering.

Om en medlem i utvärderingsrådet avgår eller blir oförmögen att fullgöra sitt uppdrag, förordnar undervisningsministeriet i hans eller hennes ställe en ny medlem för den återstående mandatperioden.

7 §
Sektioner

Utvärderingsrådet kan tillsätta sektioner för att bereda ärenden som behandlas i rådet. Med undantag av ordföranden och vice ordföranden behöver medlemmarna i en sektion inte vara medlemmar i utvärderingsrådet.

8 §
Möten

Utvärderingsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för ordföranden, på kallelse av vice ordföranden.

Utvärderingsrådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som ordföranden understött. Om rösterna faller lika i ett personval, avgörs valet genom lottning.

9 §
Arvoden och ersättningar

Undervisningsministeriet beslutar om grunderna för arvoden och ersättningar till ordföranden, vice ordföranden och medlemmar i utvärderingsrådet och i en sektion.

10 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om uppgifterna och befogenheterna för utvärderingsrådet och dess sektioner samt om ärendenas behandling meddelas i den arbetsordning som utfärdas av utvärderingsrådet.

3 kap.

Utvärderingsrådets sekretariat

11 §
Sekretariat

Utvärderingsrådet har ett sekretariat. Undervisningsministeriet kommer överens om sekretariatet med Jyväskylä universitet.

12 §
Uppgifter

Sekretariatet bereder och verkställer de ärenden som utvärderingsrådet ska behandla samt organiserar utvärderingarna i enlighet med den utvärderingsplan som nämns i 4 § och den verksamhetsplan som nämns i 5 §.

13 §
Sammansättning

Sekretariatet har en generalsekreterare samt ett nödvändigt antal sakkunniga och andra anställda. Sekretariatets arbete leds av generalsekreteraren.

Behörighetsvillkoret för generalsekreteraren är doktorsexamen, förtrogenhet med utvärderingsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga. Behörighetsvillkor för personal som sköter sakkunniguppgifter är högre högskoleexamen samt förtrogenhet med utvärderingsuppgifter.

Innan sekretariatet anställs ska utvärderingsrådet höras i saken.

14 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om uppgifterna och arbetet för sekretariatet samt om ärendenas behandling meddelas i den arbetsordning som nämns i 10 §.

4 kap.

Ikraftträdandebestämmelser

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 20 februari 2003 om utvärdering av utbildning (150/2003) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Äldre regeringssekreterare
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.