1059/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2008 om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (950/2008) 2 kap. 6 § 6 mom. samt

ändras i 2 kap. 3 § 1 mom. 7, 8, 13, 16 och 17 punkten samt 4 § 1 och 3 mom. som följer:

2 kap.


3 §
Koefficienter och kalkylmässiga storheter

En enskild frekvensavgift uträknas med hjälp av följande koefficienter, kalkylmässiga storheter och begrepp:


7) Frekvensbandskoefficientens (K1) storlek bestäms utifrån det frekvensområde som anvisats för tillståndshavarens radiosändare eller de tillståndspliktiga radiosändarna i ett radionät, radiosystem eller en radiostation. Om det har anvisats frekvensområden vars frekvensbandskoefficient är av olika storlek tillämpas den största av koefficienterna för dessa områden. Frekvensbandskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Frekvensområde K1
mobilnät, radiosystem i ett fast trådlöst accessnät, myndighetsnät (VIRVE), GSM-R-radiosystemet för järnvägarna, radiosändare i masskommunikationsnät, privata radionät (PMR), personsökningsnät, sändare för radiostyrning, radiomikrofonsändare, system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring, jordstationer för fast radio via satellit, radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram, radiolänksändare över 960 MHz, andra maritima radiosystem än fartygs radiostation, luftfartsradioanläggningar som används på markytan, fasta HF-sändare, andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstation, radiosondsystem, radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forskning, radiosändare i föremål som skickats ut i rymden, ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet och radiosändare som avses i 10 § 3 mom. 0 - 28 MHz 0,2
28,001 - 87,5 MHz 0,58
87,501 - 108 MHz 0,9
108,001 - 146 MHz 1,0
146,001 - 174 MHz 1,0
174,001 - 380 MHz 1,0
380,001 - 470 MHz 1,0
470,001 - 862 MHz 0,8
862,001 - 960 MHz 0,8
960,001 - 3100 MHz 0,6
3100,001 - 10700 MHz 0,45
10700,001 - 19700 MHz 0,4
19700,001 - 39500 MHz 0,35
39500,001 - 55000 MHz 0,2
Över 55000 MHz 0,05

8) Täckningsområdeskoefficienten (K2) bestäms enligt det område med användningsrätt som anvisats en tillståndshavares radiosystem. Dess storlek är 1 om användningsrätten täcker hela Finland. Täckningsområdeskoefficienten för ett regionalt begränsat område med användningsrätt utgörs av summan av arealerna för området med användningsrätt och radiosystemets skyddsområde dividerat med Finlands areal.


13) Systemkoefficienten A (K6) bestäms utifrån den radioanläggningsgrupp som används enligt följande tabell:

Radioanläggningsgrupp K6
1) mobilnät 1,0
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät 1,0
3) myndighetsnät (VIRVE) 1,0
4) GSM-R-radiosystem för järnvägarna 1,0
5) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,4
6) okoordinerade jordstationer för fast radio via satellit 1,0
7) koordinerade jordstationer för fast radio via satellit 3,0
8) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram 1,3
9) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet 1,0

16) Grundavgiftskoefficienten (S) är en koefficient relaterad till radiosystemet eller radioanläggningsgruppen, med vilken effekten av den grundavgift som avses i 4 punkten ställs i relation till frekvensavgiftens storlek. Grundavgifternas koefficienter är följande:

Radioanläggningsgrupp S
1) mobilnät 0,40
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät 0,40
3) myndighetsnät (VIRVE) 0,40
4) GSM-R-radiosystem för järnvägarna 0,40
5) radiosändare i masskommunikationsnät 0,36
6) privata radionät (PMR) 0,043
7) personsökningsnät 0,046
8) sändare för radiostyrning 0,043
9) radiomikrofonsändare 0,035
10) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,045
11) jordstationer för fast radio via satellit 0,15
12) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram 0,046
13) radiolänksändare över 960 MHz 0,156
14) amatörradiosändare 0,014
15) amatörradiostationer med ökad sändningseffekt 0,004
16) andra amatörradiostationer som kräver specialtillstånd 0,015
17) fartygs och luftfarkosters radiostationer 0,001
18) bärbar radiosändare för luftfart 0,001
19) andra maritima radiosystem än fartygs radiostationer 0,046
20) luftfartsradioanläggningar som används på markytan 0,062
21) fasta HF-sändare 0,037
22) andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstation 0,31
23) radiosondsystem 0,1
24) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forskning 0,01
25) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden 0,3
26) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet 0,40
27) nödsändare för personligt bruk (PLB) 0,001

17) Startkoefficienten (K3) bestäms för tillståndshavarens GSM-mobilnät, UMTS-mobilnät, det digitala bredbandiga 450-mobilnätet, det digitala bredbandiga 800-mobilnätet, det digitala bredbandiga 2000-mobilnätet, det digitala bredbandiga 2500-mobilnätet, myndighetsnät (VIRVE) och GSM-R-radiosystem för järnvägarna enligt den tidpunkt då frekvensernas användningsrätt börjar. Startkoefficienterna är följande:

Faktureringsår K3
Det första 0,1 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 övriga
Det andra 0,1 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 övriga
Det tredje 0,2 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,4 övriga
Det fjärde 0,2 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,6 övriga
Det femte
0,4 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,4 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,8 övriga
Det sjätte 0,6 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,6 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
1 övriga
Det sjunde 0,8 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,8 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
1 övriga
Det åttonde eller senare 1

På ändringar i frekvensmängd och områden med användningsrätt som anvisats en tillståndshavare tillämpas samma startkoefficient som på den frekvensmängd och det område med användningsrätt som redan är i användning. Startkoefficienten är 1 för ett sådant nät eller system som används i forsknings- och utvecklingsverksamhet, om nätet eller systemet beviljats ett radiotillstånd som avses i 19 § 5 mom. i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar. Startkoefficienten är dock 0,2 om det nät eller det system som används i forsknings- och utvecklingsverksamhet enbart används för utbildningsverksamhet vid en läroanstalt.

En ändring i kommunindelningen som trätt i kraft efter 2008 påverkar inte storleken på täckningsområdeskoefficienten för basstationer för mobilnät eller radiosystem av fasta trådlösta accessnät så att nätets eller systemets område med användningsrätt eller skyddsområde blir större.

4 §
Frekvensavgift för mobilnät och vissa andra radionät

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av tillståndspliktiga radiosändare i basstationer för mobilnät, radiosystem i fasta trådlösa accessnät, myndighetsnät (VIRVE) eller GSM-R-radiosy-stem för järnvägarna. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

1) GSM mobilnät och UMTS mobilnät samt det digitala bredbandiga 450-, 800-, 2000- eller 2500-mobilnätet K1•K2•K3•K6•(frekvensmängd/25 kHz)•S•1295,50 €
2) fartygs mobilnät och luftfarkosts mobilnät K1•K2•K6•(frekvensmängd/25 kHz)•S•1295,50 €
3) det digitala bredbandiga 3500-mobilnätet K1•K2•K6•(frekvensmängd/25 kHz)•S•1295,50 €
4) radiosystem i fast trådlöst accessnät K1•K2•K6•(frekvensmängd/25 kHz)•S•1295,50 €
5) myndighetsnät (VIRVE) K1•K2•K3•K6•(frekvensmängd/25 kHz)•S•1295,50 €
6) GSM-R-radiosystem för järnvägarna K1•K2•K3•K6•(frekvensmängd/25 kHz)•S•1295,50 €

Om en innehavare av radiotillstånd har rätt att använda basstationer för det digitala bredbandiga 3500 mobilnätet och radiosystem i fasta trådlösta accessnät på samma frekvenser och delvis inom samma område, fastställs frekvensavgiftens täckningsområdeskoefficient (K2) för det radiosystem i ett fast trådlöst accessnät som avses i 1 mom. 4 punkten på basis av den areal som fås då arealerna för det digitala bredbandiga 3500-mobilnätets område med användningsrätt och skyddsområde dras av från arealen för radiosystemets område med användningsrätt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2012.

Förordningen tillämpas även på ärenden som inletts innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 10 december 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.