1058/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

Kommunikationsministeriet har med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, samt 15 b och 15 c § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003), sådana de lyder i lag 628/2003, föreskrivit:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om vissa av Kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta priser

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Kommunikationsverket tar ut de fasta avgifter som bestäms i 7, 8 och 9 § i denna förordning är

1) rätt att använda ett kommunikationsnäts nummerkod eller abonnentnummer,

2) beviljande, förnyande eller överföring av ett domännamn eller en annan beteckning för ett informationsnät,

3) upprätthållande av nyttjanderätten för ett domännamn eller en annan beteckning för ett informationsnät.

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Kommunikationsverket tar för ackreditering av informationssäkerheten i datasystem som behandlar klassificerad information ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Kommunikationsverket prissätter på företagsekonomiska grunder, är

1) behörighetsexamen inom amatörradiokommunikation,

2) självvald radioamatöridentifiering,

3) trycksaker som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs till låga kostnader,

4) utbildning som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs till låga kostnader,

5) sändande av sådant dokument för vilket kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon annan avgiftsbelagd prestation som nämns i detta beslut, samt

6) andra prestationer av Kommunikationsverket vilka grundar sig på uppdrag.

Kommunikationsverket beslutar om de avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag, dock med beaktande av vad som bestäms i 34 § 4―6 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Kommunikationsverket kan ta ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för en prestation vid tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 1 § 3 mom. (761/2006) i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004), om Kommunikationsverket har sådan faktisk ensamrätt att producera dessa tjänster som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Övriga tjänster som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen prissätts på företagsekonomiska grunder.

5 §
Kommunikationsmarknadsavgift

I enlighet med 15 a―15 d § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) tas det varje år ut en årlig kommunikationsmarknadsavgift i en post. För fastställande av avgiften har Kommunikationsverket rätt att av teleföretagen få behövliga uppgifter om företagets omsättning under den period som föregår bestämmandet av avgiften. Företag som ingår i en koncern ska dessutom lämna in en utredning över vilka poster som uppkommit till följd av koncernbolagens inbördes televerksamhet och i enlighet med 15 b § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen dragits av från omsättningen av televerksamheten. Teleföretagen ska lämna uppgifterna till Kommunikationsverket inom en månad efter det att bokslutet fastställts. Till utredningen ska fogas en kopia av det fastställda bokslutet och koncernbokslutet.

6 §
Ackreditering av informationssäkerheten i datasystem

Av ett samfund som av Kommunikationsverket har beställt en ackreditering av informationssäkerheten i ett datasystem som behandlar klassificerad information tas det ut en avgift som baserar sig på den tid som har använts på åtgärden. I avgift tas för varje arbetstimme ut 103 euro. Samfundet har rätt att av Kommunikationsverket få en uppskattning av antalet arbetstimmar innan beställningen görs.

7 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Enligt 49 § i kommunikationsmarknadslagen är teleföretag och andra företag eller personer som får ett nummer eller prefix skyldiga att till Kommunikationsverket betala följande fasta årliga avgifter:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,18 euro/anslutning
nummer i ett allmänt mobilnät 0,18 euro/anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 15 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 3 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 600 euro
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 35 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 7 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 1 400 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 2 000 euro
3) avgift för riktnummer i mobilnät
tresiffrigt riktnummer 10 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 2 000 euro
femsiffrigt riktnummer 400 euro
4) avgift för servicenummerserie och avgift för en nationell abonnentnummerserie i ett fast telefonnät:
nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde 600 euro
nummerserie med ett minst femsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde 120 euro
nationell nummerserie med ett tresiffrigt prefix 25 000 euro
nationell nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix 5 000 euro
nationell nummerserie med ett femsiffrigt prefix 1 000 euro
nationell nummerserie med ett minst sexsiffrigt prefix 200 euro
5) avgift för datanätskod (DNIC): 8 000 euro
6) avgift för teknisk kod:
internationell signaleringspunktkod 1 600 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
kod för sluten användargrupp (CUG) 0,8 euro
centrex-teleföretagskod 35 euro
mobil nätkod (MNC) 340 euro
teleföretagskod 170 euro
identifieringskod för SIM-kort för mobiltelefon (IIN) 170 euro
7) avgift för sådant kortmeddelandeservicenummer och sådant nationellt servicenummer i telefonnätet som beviljats tjänsteproducenten direkt:
femsiffrigt nummer 120 euro
sexsiffrigt nummer 80 euro
8) avgift för abonnentnummerserie i telexnät 40 euro

Den avgift för abonnentnummer som avses i 1 mom. 1 punkten tas ut på basis av antalet anslutningar till teleföretagets nät på uttagsårets första dag. I anslutningsantalet inkluderas även de abonnentnummer som används enbart i inkommande eller utgående samtalsriktning.

Avgift för servicenummer tas inte ut för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer som är gemensamma för teleföretagen.

Numreringsavgifterna faktureras årligen i fyra poster 1.1―31.3, 1.4―30.6, 1.7―30.9 och 1.10―31.12. Avgifterna för kortmeddelandeservicenummer faktureras årligen i två poster 1.1―30.6 och 1.7―31.12.

8 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

För beviljande, överföring och förnyande av domännamn enligt lagen om domännamn (228/2003) tas det för ett år ut 13 euro som domännamnsavgift, för tre år 36 euro som domännamnsavgift och för fem år 55 euro som domännamnsavgift.

För ett elektroniskt intyg enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i lagen om domännamn tas det ut en intygsavgift på 5 euro, och för andra än elektroniska intyg tas det ut en intygsavgift på 10 euro.

9 §
Registreringsavgift och årsavgift för ENUM-domännamn

Med ENUM-domännamn avses ett domännamn som bildats av ett telefonnäts nummer eller nummerområde.

För registrering av ENUM-domännamn och ändring av registreringsuppgifter tas det enligt tabellen i 3 mom. ut en registreringsavgift enligt det totala antalet ENUM-domännamn som Kommunikationsverket har beviljat och som är i kraft och som Kommunikationsverket beviljar vid registreringstidpunkten.

För de ENUM-domännamn som är i kraft på kalenderårets första dag tas det ut en årsavgift enligt det totala antalet ENUM-domännamn som beviljats av Kommunikationsverket och som är i kraft vid ingången av kalenderåret.

Totalt antal ENUM-domännamn, st Registreringsavgift/Årsavgift
(st) (euro/st)
1―999 0,50
1 000―9 999 0,40
10 000―99 999 0,30
100 000 eller flera 0,10
10 §
Avgifter för beslut om avslag

De avgifter som avses i 8 § 1 mom. i denna förordning tas även ut om beslutet innebär avslag på ansökan.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2012. Förordningens 8 § 1 mom. tillämpas dock först från och med den 4 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) jämte ändringar.

Avgifterna för prestationer i ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tas ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.