1057/2009

Given i Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 3 mom. i lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) och 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådana de lyder, det förstnämnda i lag 1177/2005 och den sistnämnda i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifterna för skogscentralernas och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios (utvecklingscentralen) prestationer inom statsbidragsverksamheten och om grunderna för avgifterna. Förordningen gäller inte prestationer inom skogscentralernas eller utvecklingscentralens näringsverksamhet.

Prestationerna indelas i skogscentralernas offentligrättsliga prestationer och skogscentralernas och utvecklingscentralens övriga prestationer. Med offentligrättsliga prestationer avses prestationer enligt 3 § 2 punkten i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Med övriga prestationer avses övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

2 §
Skogscentralernas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Skogscentralernas i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsfria offentligrättsliga prestationer framgår av bilaga 1 till denna förordning.

3 §
Skogscentralernas offentligrättsliga prestationer med fast pris

Skogscentralernas i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer och de fasta avgifter som tas ut för dem framgår av bilaga 2 till denna förordning.

Den avgift som avses i punkt 7 i bilaga 2 bestäms enligt arealen på den mark i skogsägarens ägo som kan användas till skogsbruk och för vilken skogsägaren ansöker om befrielse från skogsvårdsavgifter. Avgiften bör vid behov nedsättas så att den är skälig särskilt i förhållande till de skogsvårdsavgifter som enligt uppskattning skulle tas ut för området. Den avgift som avses i punkt 11 i nämnda bilaga bestäms enligt arealen på det skadedrabbade område som ska värderas.

Avgiften tas ut även om beslutet innebär avslag på ansökan. När det gäller den prestation som avses i punkt 7 i bilaga 2 är avgiften för ett beslutet om avslag dock 100 euro om beslutet inte förutsätter besiktning i terrängen, och 100 euro samt en avgift per hektar granskad areal om beslutet förutsätter en sådan besiktning.

De avgifter som nämns i avgiftstabellen i bilaga 2 inkluderar inte fakturerings- och postningskostnader, vilka tas ut separat.

4 §
Skogscentralernas offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka skogscentralen tar ut en avgift enligt självkostnadsvärde, är

1) sådana kostnader för tvångsutförande som avses i 15 § 3 mom. och 20 § 2 och 3 mom. i skogslagen (1093/1996),

2) utlåtande till kyrkorådet med stöd av 15 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkoordningen (1055/1993) om en skogsplan som har gjorts upp av någon annan än skogscentralen,

3) anvisning av träd för utmätning och försäljning ur en samfälld skog för ett delägarlags skulder enligt 50 § i lagen om samfällda skogar (109/2003),

4) handräckning till en myndighet när det särskilt har föreskrivits att handräckningen är avgiftsbelagd,

5) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) och vid kontroll som hänför sig till produktion och marknadsföring av frön från skogsträd,

6) utdrag och kopior av dokument som förvaras vid skogscentralen, om kopiorna eller utdragen ersätter separata beslut, intyg eller motsvarande dokument i original.

Avgiften för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms utifrån timavgiften enligt följande tabell:

-experter 70 euro/timme
-fältpersonal 50 euro/timme
-biträdande personal 40 euro/timme

Utöver den timavgift som avses i 2 mom. tas det ut särkostnader för utförande av prestationen.

5 §
Skogscentralernas och utvecklingscentralens övriga prestationer

Skogscentralernas och utvecklingscentralens i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer är

1) rådgivning, utbildning och information, experthjälp samt publikationer och utredningar som ingår i den främjande verksamheten, om prestationerna grundar sig på en beställning eller något annat uppdrag,

2) framtagande och vidarebefordring av information, om de datasystem och datatjänster som används ingår i den främjande verksamheten,

3) ordnande av kurser och utbildning som förutsätter anmälan om deltagande,

4) i 10 § 1 mom. 4 punkten i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) avsedda examina och fristående prov som skogscentralerna ordnar inom sin främjande verksamhet samt naturvårdsexamina som visar kännedom om naturvård och som ordnas av skogscentralerna inom deras främjande verksamhet.

Storleken på avgiften för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms utifrån prestationens självkostnadsvärde enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. Fakturerings- och postningskostnader tas ut separat.

Sådan främjande verksamhet vid skogscentralerna och utvecklingscentralen som inte grundar sig på en beställning eller något annat uppdrag är avgiftsfri.

6 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende upphör på grund av att ansökan återtas eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas det för behandlingen av ärendet ut en sådan del av avgiften som motsvarar kostnader för utförande.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som har tagits ut för tidigare beslut i ärendet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och den gäller till och med den 31 december 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 oktober 2001 om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (874/2001).

Avgifterna för prestationer i ärenden som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Leena Arpiainen

Bilaga 1

Skogscentralernas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1) Undantagslov enligt 11 § i skogslagen
2) avverknings- och förnyelseplan enligt 12 § 2 mom. i skogslagen
3) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av virke till husbehov enligt 12 § 3 mom. i skogslagen
4) undantagslov enligt 14 § 1 mom. i skogslagen i fråga om avverkningstidpunkten vid en plötslig, avsevärd skogsskada
5) förhandlingsplikt enligt 15 § 1 mom. och beslut om ställande av säkerhet enligt 15 § 2 mom. i skogslagen
6) utfärdande av tillfälligt behandlingsförbud och upphävande av beslutet om detta enligt 16 a § i skogslagen
7) andra beslut om finansiering enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), nedan finansieringslagen, än beslut enligt punkt 3 och 4 i bilaga 2 i denna förordning
8) beslut som avses i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007)
9) förvaltning i enlighet med 12 § 3 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar av de medel som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag och anmälan till föreningsregistret enligt 19 § i den lagen
10) skriftlig anmärkning enligt 22 § 2 mom. och förpliktande beslut enligt 22 § 3 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar
11) anmälningar till Skattestyrelsen och skatteverket enligt 10 § i förordningen om skogsvårdsföreningar (1227/1998)
12) val av revisor för delägarlaget för en samfälld skog enligt 30 § i lagen om samfällda skogar
13) intyg enligt 13 § 1 punkten i lagen om överlåtelseskatt (931/1996)
14) beslut enligt 9 § 1 mom. i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991)
15) underrättelse till markägarna enligt 2 § 1 mom., delgivning enligt 3 § 2 mom., behandling av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt 4 § samt återkrav av kostnader för tvångsutförande enligt 5 § 1 mom. i förordningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1046/1991)
16) bistående av Skogsforskningsinstitutet enligt 1 § 2 mom. i förordningen om övervakning i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador (1045/1991)
17) beslut om ersättning för skogsskador enligt 5 § i statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur (1162/2000)
18) information till pantborgenären enligt 16 a § 2 mom. i lagen om införande av jordabalken (541/1995) om en anmälan om avverkning eller användning av skogen
19)framställning om spridning av växtskyddsmedel från luften enligt 20 § 2 mom. 2 punkten i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006)
20) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket enligt 14 a § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)
21) utlåtande enligt 10 a § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992)
22) utlåtande enligt 6 kap. 28 a § 2 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992)

Bilaga 2

Skogscentralernas offentligrättsliga prestationer med fast avgift och de avgifter som tas ut för dem

AVGIFTSTABELL
Prestation Avgift
1) beviljande av undantag enligt 14 § 1 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog 50,00 euro
2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 21 § 2 mom. i skogslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 14 § 1 mom. i finansieringslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
4) finansieringsbeslut som avser låneansökan i enlighet med finansieringslagen, avgift per delägarfastighet eller per sådan helhet av fastigheter som avses i 12 § 3 mom. i finansieringlagen 50,00 euro
5) meddelande enligt 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om samfällda skogar (163/2003) till delägarna i samfälld skog om delägarlagets första stämma när den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift per delägare 10,00 euro
6) fastställande av gränserna för en skogsvårdsförenings verksamhetsområde enligt 5 § 1 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar 130,00 euro
7) beslut om befrielse från skogsvårdsavgift enligt 10 § 2 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar
I zonen* 5,00 euro/ha
II zonen 3,00 euro/ha
III zonen 1,00 euro/ha
IV zonen 0,50 euro/ha
* med zoner avses de zoner som nämns i 8 § i lagen om skogsvårdsföreningar den lägsta avgift som tas ut är 100,00 euro; avgiften kan uppgå till högst15 000 euro per skogscentral
8) tillståndsbeslut som avses i 14 § 1 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar och gäller användningen av medel ur en skogsvårdsförenings reservfond 50,00 euro
9) intyg enligt 24 § i virkesmätningslagen (364/1991) över muntlig begäran om verkställande av officiell virkesmätning 10,00 euro
10) intyg enligt 32 § 1 mom. i virkesmätningslagen över muntlig begäran om att ett ärende som gäller virkesmätning ska avgöras av mätningsnämnden 10,00 euro
11) värdering av skogsskada enligt 17 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur på det sätt som anges i 17-19 § i den förordningen
- högst upp till 1 hektar en grundavgift på 100,00 euro
- och ytterligare för den del som överstiger 1 hektar ända upp till 5 hektar per varje påbörjad hektar 50,00 euro/ha
- samt utöver dessa för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar 30,00 euro/ha
12) förhandsbesked enligt i 14 c § i skogslagen om sådan särskilt viktig livsmiljö som avses i 10 § 2 och 3 mom. i den lagen 200,00 euro
13) utlåtande till Vägförvaltningen enligt 93 § 3 mom. i lagen om enskilda vägar (358/1962) om att villkoret i fråga om virkestransporternas betydelse uppfylls 50,00 euro
14) fastställande av reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 200,00 euro
15) fastställande av ändringar i reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 75,00 euro
16) utdrag ur det register som avses i 48 § i lagen om samfällda skogar 10,00 euro
17) fastställande av beslut om ändring av en samfällighet enligt 15 § 2 mom. 2 punkten i lagen om samfälligheter (758/1989) till samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar 75,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.