1055/2009

Given i Helsingfors den 10 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 6 augusti 2003 om förskrivning av läkemedel (726/2003) 2 § 5 och 21 punkter, 18 § 2 punkten ja 20 § 3 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) HCI-läkemedel, dvs. huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel, läkemedelspreparat

a) som nämns i den förteckning över HCI-läkemedel som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har fastställt,

b) vilkas huvudsakliga verksamma ämnen nämns i den av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställda förteckningen över sådana läkemedelssubstanser som får expedieras endast mot recept och som i förteckningen i fråga försetts med prefixet Z, ZA, P och PA, eller

c) som i samband med försäljningstillståndet klassificeras som HCI-läkemedel,


21) utbytbara läkemedelspreparat läkemedelspreparat som har samma verksamma substanser och kvantitativa sammansättning i fråga om dem och som är bioekvivalenta och som ingår i den förteckning över utbytbara läkemedelspreparat som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställt.

18 §
Förskrivning av läkemedel som kräver recept som förvaras på apoteket

Läkemedel kan förskrivas endast med ett separat recept som förvaras på apoteket


2) om läkemedelspreparatets huvudsakliga verksamma ämnen nämns i den av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställda förteckningen över de läkemedelssubstanser som får expedieras endast mot recept och som försetts med prefixet ZA eller PA.

20 §
Anteckningar i journalhandlingar och särskild bokföring

På basis av journalhandlingarna och bokföringen skall en redogörelse för förskrivningen av läkemedel på begäran ges Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.