1046/2009

Given i Helsingfors den 11 december 2009

Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2000 om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) 2 § 14 och 15 punkten samt 7 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1059/2006, och

fogas till 2 § en ny 16 punkt som följer:

2 §
Undantag

Denna lag tillämpas inte på


14) entreprenadavtal som gäller skötsel av allmänna vägar, gator och andra motsvarande allmänna områden eller vattenleder och kanaler och som har ingåtts för minst tre år,

15) serviceavtal som gäller färjetrafik och som har ingåtts för minst tre år,

16) avtal om transporter som avses i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) och som gäller tills vidare eller har ingåtts för minst ett år.

7 §
Giltighet

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2012.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 201/2009
FiUB 38/2009
RSv 198/2009

Helsingfors den 11 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.