1037/2009

Given i Helsingfors den 9 december 2009

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2009 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2009 används följande utdelning:

Statsskatt 28,92 %
Kommunalskatt 61,16 %
Kyrkoskatt 3,49 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,23 %
― dagpenningspremie 2,20 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2009 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2008 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2009. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2009 och den 1 januari 2008. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2009 och den 1 januari 2008 och församlingens inkomstskattesats för 2009.

4 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2009, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med juni 2009 till november 2009 korrigeras.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 11 februari 2009 om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009 (74/2009) jämte ändringar.

Helsingfors den 9 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.