1030/2009

Given i Helsingfors den 11 december 2009

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 juni 2005 om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 70 och 96 §,

ändras 5 § 1 mom., 6 § 8 och 9 punkten, 63, 64, 68, 69 och 71 §, 72 § 2 mom., 76 §, 83 § 1, 2 och 4 mom., 91 § 1 mom., 100 § 1 mom., 102 §, 106 § 1 mom., 113 och 114 §, 115 § 2 mom. samt 125 § 5―7 punkten samt

fogas till lagen nya 69 a och 83 a § som följer:

5 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Om klassificering av, emballage för och märkning av farliga kemikalier föreskrivs i kemikalielagen (744/1989) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 1907/2006. Om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.


6 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) pyroteknisk artikel ett föremål eller ett medel som till följd av kemiska reaktioner innehåller ämnen eller blandningar av ämnen som producerar värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa och som dessutom kan innehålla en tidsinsats som får föremålet eller en del av det att röra sig,

9) fyrverkeripjäs en pyroteknisk artikel som producerats för nöjesbruk,


63 §
Upplagring av pyrotekniska artiklar i samband med handel

Angående upplagring i samband med handel av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar av motsvarande farlighetsgrad vilka har godkänts för enskild konsumtion ska det i stället för den tillståndsansökan som avses i 58 § göras en anmälan till räddningsmyndigheten innan upplagringen inleds.

I anmälan ska ingå uppgifter om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Efter att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. fattar räddningsmyndigheten ett beslut i saken, i vilket nödvändiga villkor kan ställas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om det anmälningsförfarande som gäller upplagring av pyrotekniska artiklar i samband med handel, om hur anmälan ska göras och om de tidsfrister som ska iakttas i detta förfarande, om de uppgifter och utredningar som ska ingå i anmälan samt om det beslut som fattas på basis av en anmälan.

64 §
Inspektion av upplagring av pyrotekniska artiklar

Räddningsmyndigheten ska inspektera verksamhetssätten och att det tekniska genomförandet stämmer överens med kraven i fråga om de upplag som avses i 63 §.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om övrigt genomförande i praktiken av inspektionerna.

68 §
Krav i fråga om pyrotekniska artiklar

Utöver det som föreskrivs i 67 § ska pyrotekniska artiklar fungera på rätt sätt när de används för avsett ändamål. Pyrotekniska artiklar ska konstrueras och tillverkas så att de kan förstöras på ett säkert sätt.

Pyrotekniska artiklar ska vara korrekt förpackade och med dem ska följa de uppgifter och anvisningar som en säker upplagring och användning förutsätter. De ska dessutom förses med de märkningar som en säker användning förutsätter.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de krav som ska ställas på pyrotekniska artiklar och deras förpackningar.

69 §
Visande av explosiva varors överensstämmelse med kraven samt märkningar

Den som släpper ut en explosiv vara på marknaden ska försäkra sig om och kunna visa att den explosiva varan uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven ska ett besiktningsorgan som avses i 100 § användas utom när det är fråga om explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet.

En explosiv vara som avses i 1 mom. förses med en märkning som visar överensstämmelse med kraven samt med de märkningar som en säker användning av den explosiva varan förutsätter.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om bedömningen av överensstämmelse med kraven, om besiktningsorganens uppgifter och märkningarna.

69 a §
Märkning av explosiva varor för identifiering

Tillverkaren och importören av explosiva varor, med undantag av pyrotekniska artiklar, ska se till att den explosiva varan och varje förpackningsenhet märks med en unik identifiering. Märkningsskyldigheten gäller inte explosiva varor som levereras oförpackade till sprängningsplatsen eller tillverkas på sprängningsplatsen och används omedelbart.

Den explosiva varan och förpackningen ska märkas med den unika identifieringen på ett fast och permanent sätt.

Företagen i sektorn för explosiva varor måste införa ett system för insamling av uppgifter om explosiva varor inbegripet en unik identifiering som följer varan genom hela produktionskedjan och livscykeln. Företagen ska se till att systemet för insamling av uppgifter underhålls och att uppgifterna anmäls till myndigheterna.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om märkningen av explosiva varor, utförandet av märkningen, systemet för insamling av uppgifter och de skyldigheter som företagen i sektorn för explosiva varor har i samband därmed och om undantagen från märkningsskyldigheten.

71 §
Övervakning av pyrotekniska artiklars kvalitet

Den som tillverkar, importerar eller distribuerar pyrotekniska artiklar ska genom tillräcklig kvalitetsövervakning se till att artiklarna innan de säljs eller annars överlåts stämmer överens med kraven enligt 67 och 68 §.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om kvalitetsövervakningen av pyrotekniska artiklar.

72 §
Avgränsning som gäller bestämmelserna om explosiva varor

Bestämmelserna i 69, 69 a, 70 och 71 § gäller inte pyrotekniska artiklar som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och för gränsbevakningsväsendets bruk.

76 §
Pyrotekniska artiklar

Bestämmelserna i 74 och 75 § gäller inte överföring och transitering av pyrotekniska artiklar.

83 §
Överlåtelse av explosiva varor för enskild konsumtion

Endast följande explosiva varor får överlåtas för enskild konsumtion:

1) pyrotekniska artiklar som har godkänts för enskild konsumtion,

2) patroner som används i startpistoler och verktyg,

3) godkända belysnings- och signalutrustningar och andra motsvarande utrustningar.

Det är förbjudet att till berusade och personer under 18 år överlåta explosiva varor som är avsedda för enskild konsumtion.


Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om maximimängderna av det krut och de tändhattar som får överlåtas på basis av 3 mom.


83 a §
Begränsningar i fråga om överlåtelse av fyrverkeripjäser

För konsumentbruk får inte överlåtas fyrverkeripjäser som

1) genom stor explosionskraft eller rörelseenergi orsakar fara för människor, djur eller egendom,

2) stör människors eller djurs trivsel till följd av högt ljud, eller

3) tänds på annat sätt än genom låga.

För konsumentbruk får inte heller överlåtas fyrverkeripjäser som med hänsyn till deras egenskaper är lätta att missbruka så att

1) användningen orsakar fara för människors hälsa, eller

2) användningen orsakar skada och störningar på grund av okynne.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om fyrverkeripjäsernas mått, struktur, laddningarnas massa, laddningarnas kemiska sammansättning och om andra egenskaper, som inverkar på deras explosionskraft, rörelseenergi, ljudegenskaper eller möjligheterna till missbruk.

91 §
Användningen av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser ska användas så att användningen av dem inte medför risk för skador på person och egendom. Vid användning av fyrverkeripjäser är det obligatoriskt att använda skyddsglasögon.


100 §
Godkännande av ett besiktningsorgan

Arbets- och näringsministeriet godkänner de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 46―48 och 69 § samt sörjer för att organen anmäls till Europeiska gemenskapernas kommission och till övriga medlemsstater.


102 §
Besiktningsorganets uppgifter

Ett besiktningsorgan ska utföra de besiktningar av rörsystem som avses i 38 § samt uppgifter som anknyter till visande av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 46―49 och 69 §, genom vilka det säkerställs att dessa uppfyller de krav som föreskrivits för dem i denna lag.

106 §
Förbjudande av en produkt eller en explosiv vara

Om en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte uppfyller bestämmelserna i denna lag eller vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller orsaka fara för miljön eller egendom, ska Säkerhetsteknikcentralen förbjuda verksamhetsutövaren att tillverka den, att släppa ut den på marknaden, att saluföra, sälja eller annars överlåta den i samband med näringsverksamhet. Om det är fråga om en pyroteknisk artikel ska Säkerhetsteknikcentralen dessutom återta sitt godkännande.


113 §
Återkallande av godkännande av ett besiktningsorgan

Om ett besiktningsorgan inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 101 § eller inte följer de villkor som har ställts i det beslut som avses i 100 § eller annars handlar väsentligt i strid med bestämmelserna, ska arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhetsteknikcentralen ge besiktningsorganet en tillräckligt lång frist för att rätta till saken. Arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhetsteknikcentralen ska återkalla sitt godkännande om besiktningsorganet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid.

114 §
Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag ankommer på arbets- och näringsministeriet. Dessutom övervakar arbets- och näringsministeriet de besiktningsorgan som ministeriet har godkänt.

115 §
Tillsynsmyndigheter

Räddningsmyndigheterna övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) liten industriell hantering och upplagring eller förvaring av farliga kemikalier, om inte övervakningen på basis av 23 § 2 mom. ankommer på Säkerhetsteknikcentralen,

2) upplagring av pyrotekniska artiklar i samband med handel eller överlåtelse av dem för enskild konsumtion.


125 §
Brott mot bestämmelserna om explosiva varor

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den bryter mot


5) den skyldighet om vilken det föreskrivs i 5 kap. och som gäller tillverkning, import eller utsläppande på marknaden av en produkt som avses i 46―49 § eller motsvarande skyldighet i fråga om explosiva varor enligt 67―69 eller 69 a §,

6) kvalitetsövervakningsskyldigheten enligt 71 §, skyldigheterna enligt 91 § som gäller användningen av fyrverkeripjäser, skyldigheterna enligt 93 § för en verksamhetsutövare som svarar för tillverkningen eller importen av fyrverkeripjäser eller skyldigheterna enligt 94 § för en arrangör av fyrverkerier,

7) tillståndsskyldigheten enligt 73 § i fråga om import av explosiva varor, överföringsskyldigheten enligt 74 §, transiteringsskyldigheten enligt 75 §, märkningsskyldigheten enligt 77 §, skyldigheterna enligt 78 § som gäller användning, skyldigheterna enligt 82, 83 och 83 a § som gäller överlåtelse, skyldigheterna enligt 84 § som gäller innehav, bokföringsskyldigheten enligt 86 § eller förstöringsskyldigheten enligt 88―90 § eller skyldigheten i fråga om överlåtelse enligt 82 § eller innehav enligt 84 § av ammoniumnitrat,


ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 16 december 2009. Lagens 69 a § träder dock i kraft den 5 april 2012.

Fyrverkeripjäser kan dock godkännas enligt 70 § till och med den 4 juli 2010 och andra pyrotekniska artiklar till och med den 4 juli 2013. I de beslut om godkännande gällande fyrverkeripjäser som meddelas efter det att lagen har trätt i kraft ska dock beaktas de begränsningar som föreskrivs i 83 a § och de bullerbegränsningar som har föreskrivits för fyrverkeripjäser.

De godkännanden som avses i 70 § gäller under den tid beslutet om godkännande är i kraft, dock högst till och med den 4 juli 2017. Fyrverkeripjäser som berörs av de begränsningar som föreskrivs i 83 a § och med stöd av den får dock överlåtas och användas endast till och med den 31 januari 2010. En verksamhetsutövare som har fått ett beslut om godkännande enligt 70 § ska utreda om de begränsningar som föreskrivs i 83 och 83 a § gäller den produkt som avses i beslutet om godkännande. Om ovan nämnda begränsningar gäller produkten, ska verksamhetsutövaren ansöka om återkallande av beslutet senast den 30 juni 2010.

De godkännanden enligt 70 § som gäller pyrotekniska artiklar för fordon gäller dock fram till utgången av giltighetstiden för beslutet om godkännande.

Arrangörer av fyrverkerier kan till och med den 4 juli 2013 vid fyrverkerier använda också sådana fyrverkeripjäser som inte har godkänts enligt 70 § eller vilkas överensstämmelse med kraven inte har visats enligt 69 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2009
EkUB 21/2009
RSv 210/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG (32007L0023); EUT nr L 154, 14.6.2007, s. 21
Komissionens direktiv 2008/43/EG (32008L0043); EUT nr L 94, 5.4.2008, s. 12

Helsingfors den 11 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.