1018/2009

Given i Helsingfors den 3 december 2009

Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationens syfte

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde finns försvarets vetenskapliga delegation för främjande av forskning som stöder det militära försvaret samt säkerhetsforskning.

2 §
Uppgifter

Delegationens uppgift är att

1) främja forskning som hör till delegationens verksamhetsområde,

2) utgöra sakkunnignätverk för den forskning som hör till delegationens verksamhetsområde,

3) ta initiativ och göra finansieringsframställningar för genomförande av forskningsprojekt och att sörja för uppföljningen av forskningsprojekten och informationen om resultaten,

4) ge utlåtanden i frågor som hör till delegationens uppgifter,

5) utföra andra uppgifter som försvarsministeriet tilldelar den.

3 §
Sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt åtta medlemmar som representerar olika vetenskapsområden och ett behövligt antal medlemmar som representerar myndigheterna. Varje medlem har en personlig suppleant.

Ordföranden och vice ordföranden ska representera allmän kännedom om vetenskaplig forskning. Medlemmarna representerar naturvetenskaper, tekniska vetenskaper, medicine- och hälsovetenskaper, samhällsvetenskaper samt vid behov andra vetenskaper som är viktiga med tanke på delegationens verksamhetsområde. Myndighetsmedlemmarna representerar försvarsministeriets, inrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, kommunikationsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden samt vid behov andra förvaltningsområden som anknyter till delegationens verksamhetsområde.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller en suppleant avgår under mandattiden eller är bestående förhindrad att delta i delegationens verksamhet, förordnar försvarsministeriet i stället för honom eller henne en annan person för den återstående mandattiden.

4 §
Sektioner

Delegationen kan tillsätta sakkunnigsektioner, vilkas antal och verksamhetsområde försvarsministeriet bestämmer på framställning av delegationen. Delegationen kan dessutom tillsätta ett behövligt antal lokala sektioner.

Delegationen förordnar ordföranden och vice ordföranden för sektionerna och det antal medlemmar som är behövligt med tanke på sektionens verksamhet.

Delegationen ger vid behov sektionerna närmare anvisningar om sektionernas uppgifter och hur de ska genomföras.

5 §
Behandlingen av ärenden

Delegationen och sektionerna sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice ordföranden och de är beslutföra när utöver ordföranden eller vice ordföranden minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Beslut om ärendena fattas med enkel röstningsmajoritet. Vid lika röstetal, avgör ordförandens röst.

Delegationen och sektionerna kan höra sakkunniga.

6 §
Sekretariat

Delegationen har en generalsekreterare, som utnämns till tjänsten av försvarsministeriet. När generalsekreteraren utnämns ska delegationens utlåtande inhämtas i ärendet. Delegationen kan dessutom ha andra sekreterare i huvud- eller bisyssla, vilka förvaltningsområdena har anvisat för denna uppgift. Övriga sekreterare anställs av delegationen.

7 §
Arvoden och ersättningar

Delegationens och sektionernas ordförande, vice ordförande, medlemmar, suppleanter, sakkunniga och sekreterare kan betalas mötesarvode, som i varje enskilt fall högst uppgår till finansministeriets gällande rekommendation om mötesarvoden. Storleken på mötesarvodena fastställs av försvarsministeriet.

Kostnaderna för resor ersätts i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtalet om ersättning av resekostnader.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 14 februari 2002 om försvarets vetenskapliga delegation (107/2002).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.