1009/2009

Given i Helsingfors den 3 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1022/2007 och 518/2009, som följer:

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, räddningsöverdirektören som avdelningschef och avdelningschefer, utöver vad som föreskrivs i 43 § 1 mom. 2 punkten i reglementet för statsrådet, förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

2) för lagstiftningsdirektören juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för regeringsrådet som biträdande avdelningschef och för regeringsråd som är enhetschefer samt för regeringsråd som till tjänsteställningen motsvarar dessa juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för förvaltningsdirektören och andra direktörer behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet,

5) för polisdirektören juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen (158/1996) avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

6) för inspektionsrådet, för utvecklingsråd och andra råd samt för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

7) för lagstiftningsråd juris kandidatexamen och förtrogenhet med lagberedning,

8) för andra regeringsråd än de som avses i 3 punkten och för regeringssekreterare behörighet enligt 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet,

9) för polisöverinspektörer juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen avsedd högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till ansvarsområdet, samt

10) för polisinspektörer polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.