1007/2009

Given i Helsingfors den 3 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om justitieministeriet (543/2003) 6 § 8 punkten, sådan den lyder i förordning 347/2009 samt

ändras 2 § och 3 § 2 mom., av dem 2 § sådan den lyder i förordning 613/2007 och 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 486/2006 som följer:

2 §
Ämbetsverk, anstalter och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör:

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

marknadsdomstolen

arbetsdomstolen

försäkringsdomstolen

Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Riksåklagarämbetet

åklagarämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

Riksfogdeämbetet

utsökningsverken

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

de statliga rättshjälpsbyråerna

Konkursombudsmannens byrå

Rättspolitiska forskningsinstitutet

Rättsregistercentralen

Centralen för undersökning av olyckor

Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden

sametinget

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

konsumenttvistenämnden

domarförslagsnämnden

brottsskadenämnden

nämnden för namnärenden

3 §
Ministeriets organisation

Från avdelningarna fristående enheter vid ministeriet är förvaltningsenheten, demokrati- och språkenheten, ekonomienheten, internationella enheten, enheten för intern revision, dataadministrationsenheten och informationsenheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Förvaltningsdirektör
Olli Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.