958/2009

Given i Helsingfors den 26 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 3 § 2, 3 och 5 mom., 7 § 1, 2 och 4 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom., 26 a § 3 mom. och 33 §, sådana de lyder i förordning 464/2008, som följer:

3 §
Service i hemmet

Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

Antal personer Inkomstgräns euro/månad Betalningsprocent
1 520 35
2 959 22
3 1 504 18
4 1 860 15
5 2 252 13
6 2 585 11

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 316 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.


För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 13,70 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 8,70 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.


7 §
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

För läkartjänster inom öppenvården vid en hälsovårdscentral kan i enlighet med vad huvudmannen för hälsovårdscentralen beslutar tas ut avgift som följer:

1) en årsavgift på högst 27,40 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalts; om klienten inte betalar årsavgift tas en besöksavgift på högst 13,70 euro ut oberoende av antalet besök, eller

2) en besöksavgift på högst 13,70 euro; avgiften får dock tas ut endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

På hälsovårdscentralens jourmottagning kan vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos personer som fyllt 18 år i stället för den avgift som anges i 1 mom. tas ut högst 18,80 euro per besök. Avgiften för jourbesök beaktas inte då de i 2 punkten avsedda besöken räknas.


För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 7,50 euro per vårdtillfälle.

8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan tas ut högst 27,40 euro per besök. I samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset kan samma avgift tas ut vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos alla som har fyllt 18 år.


8 a §
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § tas ut högst 89,90 euro.


9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan tas ut en grundavgift på högst 7,50 euro per besök när vården ges av en munhygienist. För vård som ges av en tandläkare kan i grundavgift tas ut högst 9,60 euro och av en specialtandläkare högst 13,90 euro per besök.

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter:

1) Diagnostiska avbildningsundersökningar

- per tandbild 6,20

- panoramaröntgenfotografering av käkar och hela tandgården 13,70

2) Förebyggande vård

Åtgärder som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen, per besök 6,20

3) Undersökningar, granskningar av tänder och vård av sjukdom

Enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag av de i 4 punkten angivna protetiska åtgärderna, per åtgärd:

svårighetsklass avgift €
0―2 6,20
3―4 13,70
5―7 27,40
8―10 40,00
11― 56,20

4) Protetiska åtgärder

avgift €
a) vård av protes:
med grundering 40,00
reparation 27,40
b) protes med akryldelar och helprotes 133,70
c) kronor och bryggor per tand 133,70
d) skeletterad protes 162,40

11 §
Vård i serie

För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård kan tas ut högst 7,50 euro per vårdtillfälle. Avgiften får dock tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.


12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 15,00 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 32,50 euro per vårddag hos den som vårdas i annan kortvarig anstaltsvård. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § i mentalvårdslagen.


13 §
Avgifter för dag- och nattvård

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 15,00 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.


14 §
Avgifter för rehabilitering

För rehabilitering som avses i 3 § 2 mom. 6 punkten i förordningen om medicinsk rehabilitering (1015/1991) och som ges handikappade i form av anstaltsvård eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 11,30 euro per vårddag tas ut.


20 §
Avgifter inom barnskyddet

Den avgift som enligt 7 § 2 och 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården av barnets eller den unga personens inkomster tas ut för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1 337,20 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

23 §
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtande som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 33,80 euro. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen (267/1981) kan emellertid tas ut högst 40,70 euro. Avgift får inte tas ut för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar).

25 §
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att utnyttja och avbeställa mottagningstid som han eller hon har reserverat hos en läkare vid hälsovårdscentral eller för undersökning och vård av mun och tänder eller inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller för dyr diagnostisk avbildningsundersökning kan tas ut högst 33,80 euro. Avgift får dock inte tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts.


26 a §
Avgiftstak

När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högst 15,00 euro per vårddag.

33 §
Medel för personligt bruk

När kommunen uppbär en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i klientavgiftslagen ska kommunen lämna minst 18 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 97 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 26 november 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Eija Koivuranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.