953/2009

Given i Helsingfors den 27 november 2009

Lag om Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Uppgifter och organisation

1 §
Brottspåföljdsmyndigheten

För verkställighet av straff och häktning finns Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet. Dess verksamhetsområde omfattar hela landet.

2 §
Verksamhetens syfte

Syftet med Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet är att verkställa samhällspåföljder och fängelsestraff så att de dömdas beredskap för ett liv utan kriminalitet ökas och deras livshantering och anpassning i samhället främjas.

3 §
Uppgifter

Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att övervaka unga förbrytare som dömts till villkorligt fängelsestraff, verkställa ungdomsstraff, samhällstjänst, fängelsestraff, förvandlingsstraff för böter och övervaka villkorligt frigivna. Till myndighetens uppgifter hör också verkställighet av häktning och annan verkställighet av straff enligt vadsom bestäms särskilt om dem.

4 §
Organisation

Vid Brottspåföljdsmyndigheten finns en centralförvaltningsenhet och en hälsovårds enhet. För Brottspåföljdsmyndighetens gemensamma uppgifter kan även andra enheter inrättas.

För Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet delas landet in i regioner. I regionerna finns det enheter som består av fängelser, enheter för samhällspåföljder och övriga enheter som svarar för straffverkställighet och verkställighet av häktning. Det kan också finnas ett bedömningscentrum och enheter som svarar för gemensamma uppgifter i regionen.

Bestämmelser om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral ingår i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006). I språklagen (423/2003) föreskrivs om den avvikande språkliga ställningen för enheter som svarar för verkställighet av fängelsestraff och verkställighet av häktning.

2 kap.

Ledning och avgörande av ärenden

5 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Brottspåföljdsmyndigheten leds av en generaldirektör. Generaldirektören fastställer Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning och avgör övriga ärenden som berör hela myndigheten, om det inte har föreskrivits eller bestämts i arbetsordningen att någon annan tjänsteman ska avgöra dem.

Närmare bestämmelser om generaldirektörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Regiondirektörens uppgifter och beslutanderätt

En region leds av en regiondirektör. Regiondirektören svarar för att verkställigheten fungerar i regionen samt för regionens resurser, verksamhet och utvecklandet av dem. Regiondirektören fastställer arbetsordningen för regionen samt avgör övriga ärenden som gäller regionen, om det inte har föreskrivits eller bestämts i arbetsordningen att någon annan tjänsteman ska avgöra dem.

Närmare bestämmelser om regiondirektörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Enhetschefens uppgifter och beslutanderätt

En enhet leds av en enhetschef. Enhetschefen avgör ärenden som gäller enheten, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman ska avgöra dem. En enhet kan ha en arbetsordning, som fastställs av enhetschefen.

Chef för centralförvaltningsenheten är generaldirektören. Bestämmelser om tjänstemän som är chefer för övriga enheter och om deras uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §
Skyldigheter för Brottspåföljdsmyndighetens tjänstemän

Utöver vad som annars föreskrivs om statstjänstemäns skyldigheter, ska en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten i alla situationer handla så att syftet med verkställigheten av häktning och straff och tjänstemannens opartiskhet inte äventyras.

9 §
Behandling och avgörande av förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som har anförts över Brottspåföljdsmyndighetens eller dess tjänstemäns verksamhet avgörs av generaldirektören eller en regiondirektör eller av någon annan särskilt föreskriven eller i arbetsordningen bestämd tjänsteman vid centralförvaltningsenheten eller av en enhetschef. Klagan som anförts över generaldirektörens eller dennes ställföreträdares verksamhet ska dock överföras till justitieministeriet för avgörande.

10 §
Avgiftsbelagda prestationer i fångarbete och anstaltsförsäljning

Fångarnas arbetsprestationer är avgiftsbelagda. Priserna på prestationerna bestäms på företagsekonomiska grunder. Priserna kan dock av orsaker som hänför sig till fångvården sänkas så att de motsvarar gängse prisnivå.

Produkterna i anstaltsbutikerna är avgiftsbelagda. Priserna på produkterna motsvarar gängse prisnivå. Priserna kan dock av orsaker som hänför sig till fångvården sänkas så att de täcker åtminstone kostnaderna för anskaffning av produkten.

Fängelset beslutar om prissättningen av de prestationer som avses i 1 och 2 mom. Vid indrivning av avgifter iakttas vad som föreskrivs om indrivning av privaträttsliga fordringar. Tvister som gäller avgifter för prestationer behandlas som tvistemål vid tingsrätten.

11 §
Yttre kännetecken

Bestämmelser om Brottspåföljdsmyndighetens emblem, tjänstedräkt och bruket av den samt om skydds- och specialkläder samt tjänstetecken utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

Brottspåföljdsmyndighetens tjänstemän ska i tjänst medföra samt vid behov på begäran visa upp sitt tjänstetecken när detta är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras. Närmare bestämmelser om användningen av tjänstetecknet utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

12 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om Brottspåföljdsmyndighetens regioner, enheter och inrättandet av dem samt om uppgifter och behandling och avgörande av ärenden vid myndigheten och om hur samarbetet i regionerna ska ordnas utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs dessutom om myndighetens personal, tillsättande av tjänster och behörighetsvillkor samt företrädande av staten vid domstolar och andra ämbetsverk.

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag.

Närmare föreskrifter om regionernas och enheternas uppgifter, organisation och interna arbetsfördelning, ledning, tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredning och avgörande av ärenden, ärenden som avgörs utan föredragning och övrig intern förvaltning meddelas i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning och i de kompletterande arbetsordningarna för regionerna och enheterna.

4 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 16 februari 2001 om förvaltning av straffverkställighet (135/2001) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

14 §
Övergångsbestämmelser om uppgifterna

Vad som föreskrivs om Kriminalvårdsväsendet eller Fångvårdsväsendet någon annanstans gäller efter lagens ikraftträdande Brottspåföljdsmyndigheten.

Vad som någon annanstans föreskrivs om Brottspåföljdsverket och om generaldirektören för Fångvårdsväsendet som är chef för Brottspåföljdsverket, gäller efter lagens ikraftträdande Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet och generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten som är chef för enheten.

Vad som någon annanstans föreskrivs om ett regionfängelse och direktören för ett regionfängelse gäller efter lagens ikraftträdande regioner och regiondirektörer vid Brottspåföljdsmyndigheten. Vad som någon annanstans föreskrivs om Fångvårdsväsendets hälsovårdsenhet gäller efter lagens ikraftträdande Brottspåföljdsmyndighetens hälsovårdsenhet. Vad som någon annanstans föreskrivs om placeringsenheter gäller efter lagens ikraftträdande bedömningscentret. Vad som någon annanstans föreskrivs om Kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer gäller efter lagens ikraftträdande enheterna för samhällspåföljder.

Vid lagens ikraftträdande överförs de ärenden som är anhängiga vid Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet, av dem ingångna avtal och förbindelser samt därav följande rättigheter och skyldigheter till motsvarande enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten för behandling.

15 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

När lagen träder i kraft ändras tjänsterna vid Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet till gemensamma tjänster för Brottspåföljdsmyndigheten. Tjänsterna placeras och personalen överförs till regioner och enheter som motsvarar verksamhetsställena vid tidpunkten för ikraftträdandet av lagen. De anställda som sköter tidsbundna uppgifter övergår för den tid deras visstidsanställning varar. Den ändring och överföring av tjänster som avses här förutsätter inte tjänstemannens samtycke.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. placeras tjänsterna som direktör, biträdande direktör, verkställighetschef, ekonomidirektör och förvaltningsdirektör för ett regionfängelse, en placeringsenhet och ett fängelse samt som direktör och biträdande direktör för en distriktsbyrå vid Kriminalvårdsväsendet och överförs personalen till chefs- eller sakkunniguppgifter i den nya organisationen. På motsvarande vis överförs tjänster som placerats i gemensamma uppgifter vid ett regionfängelse och personalen överförs till uppgifter i den nya organisationen. Benämningen på en tjänst kan samtidigt ändras så att den motsvarar de nya uppgifterna.

Den personal som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid tidpunktenför överföringen hänför sig till deras anställningsförhållande och sin lön i euro.

Beslut om ändring av tjänster och placering av personalen fattas före lagens ikraftträdande av generaldirektören, en regiondirektör eller någon annan tjänsteman som föreskrivs i en förordning av statsrådet.

När en tjänst vid Brottspåföljdsmyndigheten som förutsätts vid verkställigheten av lagen tillsätts för första gången får den tillsättas utan att förklaras ledig, om en tjänsteman vid Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet eller Fångvårdsväsendet utnämns till den.

Om en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller en del av enheten läggs ned vid lagens ikraftträdande eller inom två är därefter, får en tjänsteman utan att tjänsten förklaras ledig utnämnas till en tjänst som placerats vid en annan enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

RP 92/2009
LaUB 13/2009
RSv 149/2009

Helsingfors den 27 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.