952/2009

Given i Helsingfors den 26 november 2009

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 kap. 6 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004), sådant det lyder i lag 929/2009:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004) på ersättande av resekostnader som föranleds en försäkrad på grund av anlitande av sjuktransportfordon. Genom denna förordning föreskrivs de högsta ersättningsgrunderna.

Sjuktransporter med sjuktransportfordon definieras i förordningen om sjuktransport (565/1994).

2 §
Ersättningstaxa för sjuktransport

Ersättningstaxan för sjuktransport utgörs av ersättningsgrunden för en grundavgift, en kilometeravgift, en tilläggsavgift för andra ambulanschauffören och en väntetidsavgift.

3 §
Grund för ersättning för grundavgift och kilometeravgift

Som ersättningsgrund för grundavgift för en ny transport används högst 57,70 euro.

Om transportsträckan är längre än 20 kilometer, används som ersättningsgrund för transportkostnaderna högst 1,54 euro för varje påbörjad kilometer på den överskridande sträckan. Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma.

4 §
Ersättningsgrund för tilläggsavgift för andra ambulanschauffören

Som ersättningsgrund för tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför som deltar i sjuktransporten används högst 30,72 euro och för den tid som överskrider en timme därutöver högst 15,36 euro för varje påbörjad halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från bilens avgångstid från stationeringsplatsen till transportens ankomsttid.

5 §
Grund för ersättning för väntetidsavgift

För oavbruten väntetid som överskrider en timme används som grund för ersättning högst 7,68 euro för varje påbörjad kvartstimme.

6 §
Ersättningsgrund för transportkostnader för flera än en försäkrad

Om det finns fler än en patient som transporteras på sjuktransportsfordonet, ersätts enligt den grund för ersättning som avses i 3―5 § endast resekostnaderna för den patient som transporteras för den längsta sträckan.

Som ersättningsgrund för grundavgift för flera än en bårpatient används högst 28,85 euro. Som ersättningsgrund för tilläggsavgift för en sittande patient används högst 14,42 euro.

7 §
Grund för ersättning för återfärd

Som ersättningsgrund för transportkostnaderna för en ny patient under återfärden används ersättningsgrunderna enligt denna förordning, likväl så att endast en patients resekostnader ersätts enligt grunden för ersättning. Enligt grunden för ersättning enligt 3 § 2 mom. i förordningen ersätts transportkostnaderna för en tilläggssträcka som föranletts av en ny transport till den del tilläggssträckan överskrider 20 kilometer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2009.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 25 november 2008 om taxor för sjuktransport (2/2009).

Helsingfors den 26 november 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.