950/2009

Given i Helsingfors den 26 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om ersättande av skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 april 2008 om ersättande av skördeskador (297/2008) 2 § 1 mom. 7 punkten och 3 § 2 och 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


7) skriftligt odlingskontrakt ett avtal som årligen ingås senast den 30 april under skördeskadeåret, undertecknas av avtalsparterna, är i kraft under hela växtperioden och som innehåller uppgifter om avtalsparterna, produkternas förädlingssätt, grunderna för fastställande av priserna, de avtalsenliga mängderna, avtalsarealerna och avtalsåret,


3 §
Växtarter som berättigar till ersättning

För att skördeskadeersättning ska beviljas för växter som avses i 1 mom. 16―22 punkten samt för trädgårdsärter, krävs det att det är fråga om produkter för vidareförädling som odlas på grundval av ett skriftligt odlingskontrakt såsom kontraktsodling av trädgårdsväxter. Det skriftliga odlingskontraktet ska innehålla uppgifter om den avtalsenliga mängden och om produkternas förädlingssätt. För de växter som avses i 1 mom. 22 punkten ska i avtalet anges de skiften som avtalet omfattar. Beskrivningen av produkternas förädlingssätt ska innehålla en beskrivning av råvaruhanteringen. Enbart frysning, sättande i försäljningsdugligt skick och förpackning av färskvaror eller tvättning, myllning eller andra åtgärder som nämns i artikel 2.1 n i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien anses inte vara förädling.


Till de växtarter som berättigar till skördeskadeersättning hör även särskilda odlade former av de växtarter som nämns i 1 mom., med undantag av tidig potatis som odlas under täckmaterial. Skador på utsädesodlingar av sådana fleråriga vallväxtarter som berättigar till ersättning kan ersättas enligt värdet av en särskild normskörd.Denna förordning träder i kraft den 2 december 2009.

Helsingfors den 26 november 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.