933/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av kreditupplysningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditupplysningslagen av den 11 maj 2007 (527/2007) 13 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 18 § 1 mom. 2―4 punkten, 24 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 28 § 1 mom. 3 och 4 punkten som följer:

13 §
Uppgifter om betalningsstörningar samt kompletterande information

I ett kreditupplysningsregister får såsom personkreditupplysningar registreras


3) uppgifter om betalningsstörning som konstaterats av en myndighet, innefattande uppgifter om en betalningsförsummelse som har konstaterats genom en domstols lagakraftvunna dom, tredskodom eller i 2 kap. 26 § i utsökningsbalken (705/2007) avsedda dom om förlängning av utsökningsgrundens tidsfrist eller genom protest av en växel som den registrerade accepterat,

4) utsökningsuppgifter, innefattande enligt ärende specificerade uppgifter om utsökningsärenden i vilka har utfärdats hinderintyg eller lämnats uppgifter om långvarig utsökning som avses i 1 kap. 32 § 1 mom. i utsökningsbalken,


18 §
Lagringstider för anteckningar om betalningsstörningar och kreditvärderings- uppgifter

I ett kreditupplysningsregister registrerade anteckningar om betalningsstörningar skall avföras ur registret som följer:


2) uppgifter om skuldsanering och kungörelser, inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avförts ur det myndighetsregister som uppgifterna härstammar från, dock uppgifter om skuldsanering där det på ansökan av gäldenären har bestämts att betalningsprogrammet ska förfalla, inom tre månader från det att gäldenären visar att betalningsprogrammet har förfallit,

3) en utsökningsuppgift, så snart utmätningsmannen har gjort återtagningsanmälan om långvarig eller obefogad utsökning,

4) en annan utsökningsuppgift, så snart den registeransvarige har fått besked om att utsökningsgrunden har upphävts, att gäldenären har betalat den skuld som drivits in genom begränsad utsökning, att tidsfristen för utsökningsgrunden för fordran har löpt ut eller att en dom med vilken utsökningsgrundens tidsfrist förlängts har upphävts,


24 §
Uppgifter om företags betalningsstörningar samt kompletterande uppgifter

Som uppgifter om ett företags betalningsstörningar får i ett kreditupplysningsregister registreras


2) uppgifter om betalningsförsummelser som har konstaterats genom en domstols lagakraftvunna dom eller tredskodom eller genom protest av en växel som den registrerade accepterat,

3) enligt ärende specificerade uppgifter om utsökningsärenden i vilka har utfärdats hinderintyg eller lämnats uppgifter om långvarig utsökning,


28 §
Lagringstider för registeranteckningar

Ur register över företagskreditupplysningar skall information avföras som följer:


3) en utsökningsuppgift, så snart utmätningsmannen har gjort återtagningsanmälan om långvarig eller obefogad utsökning,

4) en annan utsökningsuppgift, så snart den registeransvarige har fått besked om att utsökningsgrunden har upphävts eller att gäldenären har betalat den skuld som drivits in genom begränsad utsökning,Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska omedelbart efter utmätningsmannens meddelande eller på basis av utredning som lämnats av den registrerade ur ett kreditupplysningsregister avföra de uppgifter som avses i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken (932/2009) och som finns i registret när denna lag träder i kraft.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska också avföra en uppgift om betalningsstörning som finns i registret när denna lag träder i kraft, om den registrerade visar att uppgiften baserar sig på förlikning fastställd av domstol eller att det på ansökan av den registrerade har bestämts att betalningsprogrammet förfaller och det har gått minst tre månader sedan beslutet om detta gavs.

RP 93/2009
LaUB 12/2009
RSv 129/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.