912/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av 14 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 9/1994, som följer:

14 §

Verkställighet som avses i denna lag sker i Finland så som en laga kraft vunnen dom av finsk domstol ska verkställas. Vid verkställigheten av domar meddelade av internationella brottmålsdomstolar ska dock inte bestämmelserna i 2 c kap. 2 § i strafflagen om fängelsestraffets längd, nämnda kapitels 4 § om sammanräkning av fängelsestraff, nämnda kapitels 5―14 § om villkorlig frigivning eller bestämmelserna i 21 kap. i fängelselagen (767/2005) om frigivning av fångar tillämpas. Fångar som ådömts straff som utdömts av internationella brottmålsdomstolar kan friges villkorligt endast med samtycke av det organ som är behörigt. En framställan om villkorlig frigivning görs av justitieministeriet till detta organ med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 2 c kap. 5 § 2 mom. i strafflagen bestäms om faktorer som inverkar på villkorlig frigivning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 120/2008
UtUB 11/2009
RSv 136/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.