909/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet

ändras i statsrådets förordning av den 15 november 2007 om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 1 § 3 punkten och 2 § som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att sörja för


3) planeringen, genomförandet och samordningen av regionernas utveckling samt för stödjande av organisering av landskapsförbundens samarbet,


2 §
Ämbetsverk i mättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör

arbets- och näringsbyråerna

Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Statens tekniska forskningscentral

Geologiska forskningscentralen

Centralen för turistfrämjande

Arbetskraftsinstitutet

Patent- och registerstyrelsen

Mätteknikcentralen

Säkerhetsteknikcentralen

Konsumentforskningscentralen

Konkurrensverket

Konsumentverket

Energimarknadsverket

Försörjningsberedskapscentralen

Sjömansservicebyrån

Arbetsrådet

Riksförlikningsmännens byrå

Försvarsekonomiska planeringskommissionen

Försörjningsberedskapsfonden

Statsgarantifonden

Statens kärnavfallshanteringsfond

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

Finnvera Abp

Finlands Industriinvestering Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 20 november 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Matti Ilonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.