907/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 1 § 1 punkten, 3 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 28 § 1 mom. 3 punkten, av dem 1 § 1 punkten sådan den lyder i förordning 232/2009, 3 § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 229/1996 och 28 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 413/2007, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 5 punkten i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är

1) tjänsterna som rektor för Räddningsinstitutet, direktör för Förvaltningens IT-central och verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,


3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.


2) fattar Polisstyrelsen beslut om inrättande, indragning och ändring av andra tjänster inom ansvarsområdet för polisen vid regionförvaltningsverken än de som avses i 2 §,

3) fattar Polisstyrelsen beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid de lokala polisinrättningarna samt tjänsteregleringar mellan den lokala polisen och polisens riksomfattande enheter, eller mellan två eller flera av polisens riksomfattande enheter.


28 §

De i 26 § 3 punkten i statstjänstemannalagen avsedda tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar avdelningscheferna är


3) räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 november 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.