898/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på behandlingen i regionförvaltningsverket av miljöskyddsärenden och vattenärenden som enligt miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (264/1961), lagen om fiske (286/1982), havsskyddslagen (1415/1994) eller någon annan lag hör till regionförvaltningsverkets behörighet.

2 §
Behandling av ärenden

Den som bereder och avgör de ärenden som avses i 1 § ska ha den juridiska, tekniska och naturvetenskapliga sakkunskap som ärendets art förutsätter.

Ärendena avgörs på föredragning i sammansättning med en enda avgörare eller i en kollegial sammansättning.

3 §
Sammansättning vid avgörande

I en sammansättning med en enda avgörare avgörs ärendet av chefen för ansvarsområdet eller av någon annan tjänsteman inom ansvarsområdet som chefen har förordnat.

Om ärendets eller projektets art och omfattning eller dess betydande konsekvenser eller andra särskilda orsaker kräver det, ska ärendet avgöras i en kollegial sammansättning. Om ledamöterna i en sammansättning med två ledamöter är oeniga om avgörandet av ett ärende, ska ärendet överföras för avgörande i en sammansättning med tre eller flera ledamöter.

Chefen för ansvarsområdet bestämmer sammansättningen vid avgörandet av ärenden och utser vid behov en ordförande för sammansättningen. Chefen kan inte överta avgörandet av ett ärende som han eller hon har bestämt att ska avgöras i en annan sammansättning.

För att säkerställa den särskilda sakkunskapen i en kollegial sammansättning kan ledamöter utses också från andra regionförvaltningsverk.

4 §
Omröstning

På omröstning tillämpas bestämmelserna i 52 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

5 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009
FvUB 13/2009
RSv 150/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.