897/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om närings-, trafik- och miljöcentralerna och om arbets- och näringsbyråerna som lyder under dem. I fråga om övriga myndigheter som sköter uppgifter inom statens region- och lokalförvaltning föreskrivs särskilt.

2 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsidé

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar den regionala utvecklingen genom att i regionerna sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter.

3 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområde och uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter inom följande verksamhetsområden de uppgifter som särskilt föreskrivits för dem:

1) främjande av företagsamhet och näringsverksamhet,

2) innovationer och affärsverksamhet under internationalisering,

3) fungerande arbetsmarknader, tillgången på arbetskraft och sysselsättningen,

4) utbildning, kunnande och kultur,

5) biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet,

6) invandring, integration och goda etniska relationer,

7) gårdsbruket, fiskerinäringen och landsbygdsutvecklingen, systemet för identifiering av djur samt säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket,

8) energi och energiproduktion,

9) trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, landsvägshållningen och ordnandet av kollektivtrafiken,

10) miljövård, markanvändning, styrning av byggandet, vård av kulturmiljön, skydd och ett hållbart nyttjande av naturens mångfald samt nyttjande och vård av vattentillgångarna,

11) lönegarantiärenden,

12) vissa strukturfonds- och regionutvecklingsuppgifter som hänför sig till ovan nämnda uppgifter.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska dessutom

1) styra och övervaka de arbets- och näringsbyråer som avses i 3 kap.,

2) bereda en utvärdering av den regionala tillgången till basservice inom trafiken samt biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet,

3) bevaka allmänt intresse i miljö- och vattenärenden, producera och distribuera miljöinformation och förbättra miljömedvetenheten, förebygga och bekämpa miljöskador och miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten.

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt.

4 §
Organisering av närings-, trafik- och miljöcentralerna

I fråga om antalet närings-, trafik- och miljöcentraler och deras verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen föreskrivs genom förordning av statsrådet.

En närings-, trafik- och miljöcentral är för skötseln av sina uppgifter indelad i ansvarsområden. I fråga om centralernas ansvarsområden föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Skötseln av närings-, trafik- och miljöcentralernas tillsynsuppgifter enligt 3 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom. 3 punkten ska ordnas så att en opartisk behandling av ärendena tryggas.

5 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet samt deras verksamhetsområden och utvidgningen av dessa

En närings-, trafik- och miljöcentral sköter inom sitt verksamhetsområde de uppgifter som föreskrivits för den och utövar den behörighet som tillkommer den, så som om detta bestäms i denna lag eller någon annan lag. En närings-, trafik- och miljöcentral kan dock sköta uppgifter också inom verksamhetsområdet för fler än en central, om en utvidgning av verksamhetsområdet kan effektivisera centralernas verksamhet och användning av statens personalresurser och andra resurser, förbättra tillgången till service, främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för regionens finsk- och svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995), dess samiska minoritet eller säkerställa tillgången till sådan särskild sakkunskap som behövs för uppgifterna, eller om utvidgningen av verksamhetsområdet är ändamålsenligt av någon annan motsvarande orsak. Bestämmelser om hur ansvarsområden placeras i närings-, trafik- och miljöcentralerna och om hur centralernas verksamhetsområden utvidgas utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap.

Styrning och ledning av närings-, trafik- och miljöcentralerna

6 §
Allmän administrativ styrning

Den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna ankommer på arbets- och näringsministeriet.

7 §
Strategisk planering och styrning

För uppnående av de allmänna mål som gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet och för beaktande av regionernas synpunkter utarbetas för närings-, trafik- och miljöcentralerna med tanke på den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av verksamheten ett gemensamt strategidokument (strategisk planering) och för varje central en separat strategisk resultatmålshandling (strategisk styrning). Strategidokumentet och de strategiska resultatmålshandlingarna utarbetas för regeringens mandatperiod och deras innehåll ses vid behov över årligen.

Arbets- och näringsministeriet utarbetar tillsammans med de ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som nämns i 8 § och i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden ett strategidokument och strategiska resultatmålshandlingar för närings-, trafik- och miljöcentralerna. Om ministerierna inte uppnår enhällighet angående strategidokumentets innehåll, avgörs ärendet av statsrådet.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Styrning av verksamheten

Inrikesministeriet, undervisningsministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet, eller en myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet inom sina egna ansvarsområden (styrning av verksamheten). Arbets- och näringsministeriet sörjer för styrningen av verksamheten när det gäller centralens gemensamma funktioner och övriga åtgärder som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom centralen.

För att närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsmål ska uppnås utarbetas under ledning av ett ministerium eller en myndighet inom centralförvaltningen som avses i 1 mom. vid behov en resultatmålshandling för verksamheten för styrning och ordnande av centralens verksamhet och uppgifter.

Bestämmelser om förfarandena för styrning av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ledning

En närings-, trafik- och miljöcentral leds av en direktör. Chefen för ett av centralens ansvarsområden är direktör för närings-, trafik- och miljöcentralen vid sidan av sin egen befattning. Centralens direktör svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås. Statsrådet förordnar centralens direktör för viss tid på framställning av arbets- och näringsministeriet.

Ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral leds av chefen för ansvarsområdet. Chefen för ansvarsområdet svarar för att verksamheten inom ansvarsområdet leder till resultat och för att resultatmålen nås.

En närings-, trafik- och miljöcentral har en ledningsgrupp som sörjer för samordningen av centralens funktioner. Centralens direktör är ordförande i ledningsgruppen. Direktören för en skogscentral som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) och som är verksam inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde deltar som sakkunnigmedlem i ledningsgruppens arbete när ledningsgruppen behandlar ärenden som gäller skogsbruket. I fråga om ledningsgruppens övriga sammansättning bestäms i centralens arbetsordning.

10 §
Beslutanderätt

Direktören för en närings-, trafik- och miljöcentral avgör ärenden som hör till centralens behörighet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen föreskrivits att någon annan tjänsteman vid centralen ska avgöra dem.

Direktören för en närings-, trafik- och miljöcentral har rätt att avgöra ärenden som gäller centralens gemensamma funktioner samt ärenden som gäller centralens gemensamma strukturfondsprogramarbete. Centralens direktör har emellertid inte rätt att avgöra ärenden som omfattas av ett ansvarsområdes uppgifter och behörighet.

11 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas arbetsordning

I arbetsordningen för en närings-, trafik- och miljöcentral bestäms om hur centralens förvaltning och funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Direktören för närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om arbetsordningen.

Ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral kan vid behov ha en arbetsordning. I arbetsordningen kan det bestämmas närmare om hur funktionerna inom ansvarsområdet ska ordnas och om personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen för ansvarsområdet.

12 §
Tillsättning av tjänster

Chefen för ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns för viss tid. Chefen utnämns av det ministerium som bär huvudansvaret för styrningen av verksamheten inom ansvarsområdet eller av den myndighet inom centralförvaltningen för vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det utnämnande ministeriet eller den utnämnande myndigheten inom centralförvaltningen ska innan beslutet fattas höra andra ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som deltar i styrningen av verksamheten inom ansvarsområdet samt närings-, trafik- och miljöcentralen.

Personalen inom ett ansvarsområde vid en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns av chefen för ansvarsområdet.

Närings-, trafik- och miljöcentralens övriga personal utnämns av centralens direktör, om inte något annat bestäms i centralens arbetsordning.

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom närings-, trafik- och miljöcentralerna föreskrivs genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Arbets- och näringsbyråer

13 §
Arbets- och näringsbyråer

Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltningsmyndigheter som lyder under närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna inrättar och lägger ner arbets- och näringsbyråer och direktörstjänster inom dem och fattar beslut om arbets- och näringsbyråernas verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen.

14 §
Arbets- och näringsbyråernas uppgifter

Arbets- och näringsbyråerna ska

1) arbeta för att trygga tillgången på arbetskraft och förbättra sysselsättningen,

2) verkställa den offentliga arbetskraftsservicen,

3) främja invandrares integration,

4) tillhandahålla rådgivning i fråga om företagstjänster,

5) sköta övriga uppgifter som föreskrivits för byrån eller som närings-, trafik- och miljöcentralen har ålagt dem.

15 §
Bestämmande av arbets- och näringsbyråernas regionala behörighet

En arbets- och näringsbyrå sköter inom sitt verksamhetsområde de uppgifter som föreskrivits för den. En arbets- och näringsbyrå kan sköta uppgifter också inom verksamhetsområdet för fler än en arbets- och näringsbyrå, om arrangemanget kan effektivisera byråernas verksamhet och resursanvändning, förbättra tillgången till service eller säkerställa tillgången till sådan särskild sakkunskap som behövs för uppgifterna, eller om arrangemanget är ändamålsenligt av någon annan motsvarande orsak. I fråga om arbetsfördelningen mellan arbets- och näringsbyråerna och om ordnandet av den regionala behörigheten i anslutning därtill bestäms genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen, om det är fråga om ett arrangemang inom centralens verksamhetsområde. I annat fall bestäms om frågan genom beslut av arbets- och näringsministeriet.

16 §
Styrning av arbets- och näringsbyråerna

Arbets- och näringsministeriet fastställer verksamhetsstrategin och resultatmålen och meddelar anvisningar för centralen när den styr arbets- och näringsbyråerna.

17 §
Arbets- och näringsbyråernas ledning och beslutanderätt

En arbets- och näringsbyrå leds av en direktör. Arbets- och näringsbyråns direktör svarar för att verksamheten leder till resultat och för att de resultatmål som närings-, trafik- och miljöcentralen uppställt för byrån nås.

De ärenden som ska avgöras vid en arbets- och näringsbyrå avgörs av byråns direktör eller av någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt lag eller enligt arbetsordningen. I arbetsordningen kan beslutanderätt delegeras till byråns övriga tjänstemän.

Direktören för en arbets- och näringsbyrå får förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt arbetsordningen får avgöras av en tjänsteman vid byrån.

18 §
Arbets- och näringsbyråernas arbetsordning

I arbetsordningen för en arbets- och näringsbyrå bestäms om hur förvaltningen och funktionerna ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Arbets- och näringsbyråns direktör beslutar om arbetsordningen.

19 §
Närmare bestämmelser om tillsättning av byråns tjänster

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid arbets- och näringsbyråerna och tillsättandet av tjänsterna gäller statstjänstemannalagen (750/1994). I fråga om behörighetsvillkor, tillsättande, beviljande av tjänstledighet och övriga motsvarande frågor föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Avgörande av ärenden i vissa fall

Om det finns uppenbar risk för att en opartisk behandling av ett förvaltningsärende som hör till en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde och som gäller tillsyn, åläggande av skyldigheter eller beviljande av rättigheter äventyras för att centralen också är eller har varit part i ärendet, ska centralen begära att det ministerium som avses i 8 § utser en annan närings-, trafik- och miljöcentral att behandla och avgöra ärendet, om en opartisk behandling inte går att ordna med enhetsinterna åtgärder. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

21 §
Samarbete med regionförvaltningsverken

I ärenden som gäller statens regionförvaltning ska varje närings-, trafik- och miljöcentral samarbeta med regionförvaltningsverken inom sitt verksamhetsområde.

22 §
Samarbete med landskapsförbund och kommuner

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar i det utvecklingsarbete som avses i regionutvecklingslagen (602/2002).

23 §
Serviceenhet för den språkliga minoriteten

En närings-, trafik- och miljöcentral kan för uppgifter inom sitt verksamhetsområde ha en särskild serviceenhet som betjänar regionens finsk- eller svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen, dess samiska minoritet. En serviceenhet kan också inrättas gemensamt för flera närings-, trafik- och miljöcentraler.

I fråga om inrättandet av serviceenheten för den språkliga minoriteten och om dess uppgifter, namn, verksamhetsområde och verksamhetsställe samt om personalens behörighetsvillkor föreskrivs genom förordning av statsrådet.

24 §
Företrädande av staten

En närings-, trafik- och miljöcentral kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten gör det. I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt att föra målsägandens talan på statens vägnar föreskrivs särskilt.

Om ett ärende som omfattas av centralens behörighet har avsevärda konsekvenser för två eller flera centralers verksamhetsområde, ska det ministerium som svarar för styrningen av verksamheten besluta vilken central som ska vara statens representant i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

Arbets- och näringsbyråerna kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till byråns verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten eller en företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralen gör det.

25 §
Avgiftsbelagda prestationer

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

I fråga om avgifterna för närings-, trafik- och miljöcentralernas prestationer föreskrivs genom förordning av statsrådet.

26 §
Ändringssökande

I ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral och av en arbets- och näringsbyrå får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs om ändringssökande någon annanstans i lagstiftningen.

27 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009
FvUB 13/2009
RSv 150/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.