896/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om regionförvaltningsverken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om regionförvaltningsverken. I fråga om övriga myndigheter som sköter uppgifter inom statens regionförvaltning föreskrivs särskilt.

2 §
Regionförvaltningsverkens verksamhetsidé

Regionförvaltningsverken främjar regional jämlikhet genom att i regionerna sköta verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas i fråga om ordnandet av regionförvaltningsverkens verksamhet och uppgifter lagen om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993), lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (898/2009), polisförvaltningslagen (110/1992) och räddningslagen (468/2003).

4 §
Regionförvaltningsverkens verksamhetsområde och uppgifter

Regionförvaltningsverken sköter inom följande verksamhetsområden de uppgifter som särskilt föreskrivs för dem:

1) social- och hälsovård,

2) miljö- och hälsoskydd,

3) utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet,

4) främjande och förverkligande av rättsskyddet,

5) tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen,

6) räddningsväsendet,

7) tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet samt i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas,

8) konsument- och konkurrensförvaltning.

Regionförvaltningsverken ska dessutom

1) utvärdera den regionala tillgången till basservice,

2) styra, övervaka och utveckla magistraterna,

3) samordna beredskapen i regionen och ordna anknytande samverkan, samordna beredskapsplaneringen, ordna regionala försvarskurser, stödja kommunernas beredskapsplanering, ordna beredskapsövningar och främja säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen,

4) stödja behöriga myndigheter då myndigheterna leder säkerhetssituationer i regionen och vid behov samordna deras verksamhet,

5) sköta det regionala myndighetssamarbetet inom polisväsendet samt samordna beredskapen och beredskapsplaneringen för polisväsendet.

Regionförvaltningsverken kan även ha andra uppgifter om vilka föreskrivs särskilt.

I fråga om det förfarande för utvärdering av den regionala tillgången till basservice som avses i 2 mom. 1 punkten kan föreskrivas genom förordning av finansministeriet.

5 §
Organisering av regionförvaltningsverken

I fråga om antalet regionförvaltningsverk och deras verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Ett regionförvaltningsverk är för skötseln av sina uppgifter indelat i ansvarsområden. I fråga om regionförvaltningsverkens ansvarsområden föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter är oberoende då det utför sin övervakningsuppgift. Ansvarsområdets verksamhet ska ordnas så att oberoendet och opartiskheten i tillsynen över arbetarskyddet är tryggad. Ansvarsområdet får inte tilldelas sådana andra uppgifter som kan äventyra utövandet av tillsynen över arbetarskyddet eller oberoendet vid fullgörandet av denna uppgift.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för miljötillståndsärenden är oberoende när det sköter tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden, och detsamma gäller verkets ansvarsområde för konkurrensärenden när det sköter konkurrensärenden. Ansvarsområdenas verksamhet ska ordnas så att deras oberoende och opartiskhet kan tryggas i de uppgifter som avses ovan. Verkets ansvarsområde för miljötillståndsärenden får inte tilldelas sådana andra uppgifter som kan äventyra oberoendet när det gäller behandlingen av tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden.

6 §
Regionförvaltningsverkens behörighet samt deras verksamhetsområden och utvidgningen av dessa

Ett regionförvaltningsverk sköter inom sitt verksamhetsområde de uppgifter som föreskrivits för det och utövar den behörighet som tillkommer det, så som om detta bestäms i denna lag eller någon annan lag. Ett regionförvaltningsverk kan dock sköta uppgifter också inom verksamhetsområdet för fler än ett regionförvaltningsverk, om en utvidgning av verksamhetsområdet kan effektivisera verkens verksamhet och användning av statens personalresurser och andra resurser, förbättra tillgången till service, främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för regionens finsk- och svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995), dess samiska minoritet eller säkerställa tillgången till sådan särskild sakkunskap som behövs för uppgifterna, eller om utvidgningen av verksamhetsområdet är ändamålsenlig av någon annan motsvarande orsak. Bestämmelser om hur ansvarsområden placeras i regionförvaltningsverken och om hur verkens verksamhetsområden utvidgas utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om utvidgning av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter som gäller polisväsendet utfärdas genom förordning av inrikesministeriet, om utvidgning av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter som gäller arbetarskyddet genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och om utvidgning av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter som gäller miljötillståndsärenden genom förordning av miljöministeriet.

2 kap.

Styrning och ledning av regionförvaltningsverken

7 §
Allmän administrativ styrning

Den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken ankommer på finansministeriet.

8 §
Strategisk planering och styrning

För uppnående av de allmänna mål som gäller regionförvaltningsverkens verksamhet och för beaktande av regionernas synpunkter utarbetas för regionförvaltningsverken med tanke på den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av verksamheten ett gemensamt strategidokument (strategisk planering) och för varje verk en separat strategisk resultatmålshandling (strategisk styrning). Strategidokumentet och de strategiska resultatmålshandlingarna utarbetas för regeringens mandatperiod och deras innehåll ses vid behov över årligen.

Finansministeriet utarbetar tillsammans med de ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som nämns i 10 § och i samarbete med regionförvaltningsverken och till behövliga delar med landskapsförbunden ett strategidokument och strategiska resultatmålshandlingar för regionförvaltningsverken. Om ministerierna inte uppnår enhällighet angående strategidokumentets innehåll, avgörs ärendet av statsrådet.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och styrningen av regionförvaltningsverkens verksamhet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ordnande av den strategiska planeringen och styrningen i vissa fall

I regionförvaltningsverkens strategidokument finns avsnitt som gäller planeringen och styrningen av uppgifter som gäller polisväsendet, arbetarskyddet och miljötillståndsärenden. Strategidokumentets avsnitt om polisväsendet innehåller strategiska riktlinjer angående det myndighetssamarbete som ankommer på ansvarsområdet för polisväsendet samt angående samordningen av polisens beredskap och beredskapsplanering. För styrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller polisväsendet och arbetarskyddet utarbetas inte några strategiska resultatmålshandlingar.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och styrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller arbetarskyddet kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och styrningen av miljötillståndsärenden genom förordning av miljöministeriet. I fråga om innehållet i och förfarandena för planering och styrning av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller polisväsendet föreskrivs i övrigt i polisförvaltningslagen.

10 §
Styrning av verksamheten

Justitieministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och polisstyrelsen, eller en myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr regionförvaltningsverkens verksamhet inom sina egna ansvarsområden (styrning av verksamheten). Finansministeriet sörjer för styrningen av verksamheten när det gäller regionförvaltningsverkets gemensamma funktioner och övriga åtgärder som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom verket.

För att regionförvaltningsverkens verksamhetsmål ska uppnås utarbetas under ledning av ett ministerium eller en myndighet inom centralförvaltningen som avses i 1 mom. vid behov en resultatmålshandling för verksamheten för styrning och ordnande av verkets verksamhet och uppgifter.

Bestämmelser om förfarandena för styrning av regionförvaltningsverkens verksamhet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Ledning

Ett regionförvaltningsverk leds av en direktör. Regionförvaltningsverkets direktör svarar för att verksamheten leder till resultat och för att verkets gemensamma resultatmål nås.

Ett ansvarsområde inom ett regionförvaltningsverk leds av chefen för ansvarsområdet. Chefen för ansvarsområdet svarar för att verksamheten inom ansvarsområdet leder till resultat och för att resultatmålen nås. Polisstyrelsen beslutar om vilka uppgifter och vilket ansvar chefen för ansvarsområdet för polisväsendet har.

Ett regionförvaltningsverk har en ledningsgrupp som sörjer för samordningen av verkets funktioner. Regionförvaltningsverkets direktör är ordförande i ledningsgruppen. I fråga om ledningsgruppens övriga sammansättning bestäms i regionförvaltningsverkets arbetsordning. En företrädare för polisväsendet deltar i ledningsgruppens arbete när ledningsgruppen behandlar ärenden som gäller polisväsendet eller myndighetssamarbetet för den inre säkerheten. Polisstyrelsen bestämmer vem som ska företräda polisväsendet i regionförvaltningsverkets ledningsgrupp.

12 §
Beslutanderätt

Direktören för ett regionförvaltningsverk avgör ärenden som hör till verkets behörighet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen föreskrivits att någon annan tjänsteman vid verket ska avgöra dem. Ärenden som hör till ansvarsområdena för polisväsendet, arbetarskyddet, miljötillståndsärenden och räddningsväsendet avgörs emellertid av chefen för det berörda ansvarsområdet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen för ansvarsområdet föreskrivits att någon annan tjänsteman inom ansvarsområdet ska avgöra dem eller om inte något annat föreskrivs om beslutsfattandet.

Direktören för ett regionförvaltningsverk har rätt att avgöra ärenden som en tjänsteman vid verket enligt arbetsordningen får avgöra. Verkets direktör har emellertid inte rätt att avgöra ärenden som omfattas av behörigheten för verkets ansvarsområde för polisväsendet, arbetarskyddet eller miljötillståndsärenden eller som omfattas av behörigheten för ansvarsområdet för räddningsväsendet och som gäller ärenden som avses i räddningslagen.

13 §
Regionförvaltningsverkens arbetsordning

I arbetsordningen för ett regionförvaltningsverk bestäms om hur regionförvaltningsverkets förvaltning och funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden, med undantag av ansvarsområdena för polisväsendet, miljötillståndsärenden och arbetarskyddet. Regionförvaltningsverkets direktör beslutar om arbetsordningen.

Ett ansvarsområde inom ett regionförvaltningsverk kan vid behov ha en arbetsordning. I arbetsordningen kan det bestämmas närmare om hur funktionerna inom ansvarsområdet ska ordnas och om personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen för ansvarsområdet. Polisstyrelsen beslutar om arbetsordningen för polisväsendets ansvarsområde.

14 §
Tillsättning av tjänster

Statsrådet utnämner direktören för ett regionförvaltningsverk för viss tid på framställning av finansministeriet. Cheferna för ett regionförvaltningsverks ansvarsområden, med undantag av cheferna för ansvarsområdena för polisväsendet och arbetarskyddet, utnämns för viss tid. Cheferna för ansvarsområdena och chefen för den serviceenhet för den språkliga minoriteten som nämns i 18 § utnämns av det ministerium som bär huvudansvaret för styrningen av verksamheten inom ansvarsområdet eller av den myndighet inom centralförvaltningen för vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det utnämnande ministeriet eller den utnämnande myndigheten inom centralförvaltningen ska innan beslutet fattas höra andra ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som deltar i styrningen av verksamheten inom ansvarsområdet samt regionförvaltningsverket.

Cheferna för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, miljötillståndsärenden samt räddningsväsendet och beredskapen utnämner personalen inom sina ansvarsområden. Polisstyrelsen utnämner personalen inom ansvarsområdet för polisväsendet. Regionförvaltningsverkets övriga personal utnämns av verkets direktör, om inte något annat bestäms i verkets arbetsordning.

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom regionförvaltningsverken föreskrivs genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Avgörande av ärenden i vissa fall

Om det finns uppenbar risk för att en opartisk behandling av ett förvaltningsärende som hör till ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde och som gäller tillsyn, åläggande av skyldigheter eller beviljande av rättigheter äventyras för att verket också är eller har varit part i ärendet, ska verket begära att det ministerium som avses i 10 § utser ett annat regionförvaltningsverk att behandla och avgöra ärendet, om en opartisk behandling inte går att ordna med verksinterna åtgärder. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

16 §
Statens regionförvaltning i landskapet Åland

I landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland, som leds av landshövdingen, en sådan myndighet inom statsförvaltningen som avses i denna lag. Ämbetsverket sköter sådana uppgifter som avses i 4 § i denna lag och som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till området för rikets behörighet.

I fråga om ämbetsverkets uppgifter gäller i övrigt vad som särskilt föreskrivs om dem.

I fråga om landshövdingen som är direktör för Statens ämbetsverk på Åland föreskrivs i självstyrelselagen för Åland.

17 §
Samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna

I ärenden som gäller statens regionförvaltning ska varje regionförvaltningsverk samarbeta med närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt verksamhetsområde.

18 §
Serviceenhet för den språkliga minoriteten

Ett regionförvaltningsverk kan för uppgifter inom sitt verksamhetsområde ha en särskild serviceenhet som betjänar regionens finsk- eller svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen, dess samiska minoritet. En serviceenhet kan också inrättas gemensamt för flera regionförvaltningsverk.

I fråga om inrättandet av serviceenheten för den språkliga minoriteten och om dess uppgifter, namn, verksamhetsområde och verksamhetsställe samt om personalens behörighetsvillkor föreskrivs genom förordning av statsrådet.

19 §
Handräckning

I fråga om ett regionförvaltningsverks skyldighet att lämna andra myndigheter handräckning föreskrivs särskilt. Regionförvaltningsverket har rätt att få handräckning av andra myndigheter.

20 §
Tvångsmedel

Genom föreläggande av vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande kan ett regionförvaltningsverk ålägga den som saken gäller att iaktta ett påbud eller förbud som regionförvaltningsverket har meddelat eller som någon annan myndighet som har begärt handräckning av verket i ett tvångsmedelsärende har meddelat enligt sin behörighet. I fråga om regionförvaltningsverkens behörighet i övrigt att använda tvångsmedel föreskrivs särskilt.

I fråga om tvångsmedel, behörighet och förfaranden i anslutning till ansvarsområdena för tillsynen över arbetarskyddet och miljötillståndsärenden föreskrivs särskilt.

21 §
Företrädande av staten

Ett regionförvaltningsverk kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde och i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet särskilt har angetts i lag, med undantag för ärenden enligt 4 § 1 mom. 5 punkten, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten gör det.

Om ett ärende som omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet har avsevärda konsekvenser för verksamhetsområdet för två eller flera verk, ska det ministerium som svarar för styrningen av verksamheten besluta vilket verk som ska vara statens representant i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

22 §
Avgiftsbelagda prestationer

I fråga om regionförvaltningsverkens avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

I fråga om avgifterna för regionförvaltningsverkens prestationer föreskrivs genom förordning av statsrådet.

23 §
Ändringssökande

I ett beslut av ett regionförvaltningsverk får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs om ändringssökande någon annanstans i lagstiftningen.

24 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009
FvUB 13/2009
RSv 150/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.