887/2009

Given i Helsingfors den 13 november 2009

Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) nya 69 c och 69 d § samt en ny mellanrubrik före vardera paragrafen som följer:

Uthyrning av transportmedel
69 c §

Försäljningslandet för korttidsuthyrning av transportmedel ska anses vara Finland, om transportmedlet överlåts till köparens förfogande här.

Försäljningslandet ska trots 66 § anses vara Finland om transportmedlet hyrs ut till någon annan än en näringsidkare, utom i fråga om korttidsuthyrning, om tjänsten i fråga faktiskt konsumeras enbart här i landet och om den med tillämpning av 66 § skulle anses vara såld utanför gemenskapen. Om en sådan tjänst faktiskt konsumeras enbart utanför gemenskapen, ska den anses vara såld någon annanstans än i Finland.

Med korttidsuthyrning avses i denna paragraf att transportmedlet får innehas eller användas under en sammanhängande period om högst 30 dagar och, när det gäller fartyg, högst 90 dagar.

Kultur, underhållning och andra liknande tjänster
69 d §

Undervisning, vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor och utställningar och andra sådana tjänster samt tjänster i anknytning till organiseringen av dem ska anses vara sålda i Finland, om de utförs här.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 69 c § och mellanrubriken före den gäller till och med den 31 december 2012 och 69 d § och mellanrubriken före den till och med den 31 december 2010.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer under lagens giltighetstid.

RP 136/2009
FiUB 16/2009
RSv 127/2009

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.