880/2009

Given i Helsingfors den 12 november 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 2 och 3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003, och 12 b § i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådan den lyder i lag 303/2006:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om nationella förfaranden som gäller kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur (identifieringsförordningen).

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På registerföring och på uppgifter som lagras i ett informationssystem samt på utlämnande av uppgifter tillämpas bestämmelserna i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (informationssystemslagen, 284/2008).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) hästdjur hovdjur tillhörande alla arter av släktet Equus och korsningar av dessa enligt artikel 2.2 punkt c i identifieringsförordningen;

2) djurhållare fysisk eller juridisk person enligt artikel 2.2 punkt a i identifieringsförordningen;

3) identitetshandling en handling enligt artikel 5.1 i identifieringsförordningen;

4) registrerade hästdjur djur som införts eller ska införas i stamboken över den aktuella rasen eller som införts i registret för en internationell organisation som har överinseendet för hästar avsedda för tävling eller kapplöpning; och

5) import införsel av hästdjur till Finland från länder utanför Europeiska unionens område (EU-området) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området).

2 kap.

Identifiering och märkning av hästdjur

4 §
Identifiering av hästdjur

Bestämmelser om skyldigheten att identifiera hästdjur och de allmänna principerna för systemet för identifiering av hästdjur ingår i artikel 3 i identifieringsförordningen.

5 §
Organ som utfärdar identitetshandlingar

Identitetshandlingen kan utfärdas av ett organ som är officiellt godkänt eller erkänt av Europeiska unionens medlemsstat enligt artikel 4 i identitetsförordningen.

Till det organ som utfärdar identitetshandlingar i Finland utses Finlands Hippos rf (Hippos)

1) som i egenskap av stambokförare godkänd med stöd av 3 § i hästhushållningslagen (796/1993) utfärdar identitetshandlingar för hästdjur som införts eller ska införas i stamboken över den aktuella rasen enligt artikel 4.1 punkt a i identifieringsförordningen; och

2) som med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, 1100-lagen) bistår Livsmedelssäkerhetsverket när det gäller andra än registrerade hästdjur som avses i artikel 4.3 i identifieringsförordningen.

6 §
Märkning av hästdjur

I Finland den 1 juli 2009 eller därefter födda hästdjur ska förses med en transponder i samband med identifieringen enligt artikel 11 i identifieringsförordningen.

Den transponder som hästdjuret märks den 1 januari 2010 och därefter ska vara försedd med tillverkarens identifikationsnummer. Transpondern får inte innehålla Finlands landskod (246).

Om kompetenskraven för den person som har rätt att införa en transponder föreskrivs i 23 § i djurskyddsförordningen (396/96).

7 §
Ansökan om identitetshandling

Djurhållaren ska hos det utfärdande organet enligt 5 § 1 mom. ansöka om en identitetshandling för ett hästdjur fött den 1 juli 2009 eller därefter inom den tidsfrist som avses i artikel 5.6 första stycket i identifieringsförordningen.

Vid import ska djurhållaren hos Hippos enligt artikel 8.1 i identifieringsförordningen ansöka om registrering av identitetshandlingen för registrerade hästdjur eller om en identitetshandling för andra än registrerade hästdjur.

Ett från Europeiska unionens område (EU-området) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) infört hästdjur, som saknar en identitetshandling som avses i identifieringsförordningen, får inte tas emot i Finland. Ett hästdjur som tagits emot från EU- eller EES-området identifieras eller nyidentifieras inte i Finland enligt 4 §.

8 §
Förenklad identitetshandling

Ett smartkort (förenklad identitetshandling) enligt artikel 2.2 punkt e) i identifieringsförordningen kan användas inom Finlands område på det sättet som avses i artikel 14.1 i identifieringsförordningen.

Utöver identitetshandlingen kan Hippos på ansökan av djurhållaren utfärda hästdjuret en förenklad identitetsförhandling enligt 1 mom. som innehåller uppgifterna enligt bilaga II till identifieringsförordningen.

9 §
Hästdjur som dör, avlivas eller slaktas

Då ett hästdjur dör, avlivas eller slaktas ska de åtgärder som förskrivs i artikel 19.1 i identifieringsförordningen utföras av eller under överinseende enligt artikel 19.2 av

1) kommunalveterinären med stöd av 5 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) i de fall som avses i punkt a.i;

2) den tillsynsmyndighet som svarar för köttbesiktningen enligt 43 § i livsmedelslagen (23/2006) i de fall som avses i punkt a.ii; samt

3) Livsmedelssäkerhetsverket enligt 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (850/2005), sådan den lyder i förordning 337/2006, i de fall som avses i punkt b.

Om djurhållarens skyldighet att lämna identitetshandlingen till det utfärdande organet då hästdjuret dör på annat sätt än under överinseende av de myndigheter som avses i 1 mom. föreskrivs i artikel 19.5 i identifieringsförordningen.

3 kap.

Skärskilda bestämmelser

10 §
Kontaktpunkt

Livsmedelssäkerhetsverket är den kontaktpunkt som avses i artikel 23.4 i identifieringsförordningen.

11 §
Övervakande myndigheter

Om de myndigheter som har tillsyn över att denna förordning följs, föreskrivs i 5 § i lagen om djursjukdomar. Arbets- och näringscentralerna samt tull- och polismyndigheterna arbetar också som övervakande myndigheter enligt 3 § i 1100-lagen.

12 §
Påföljder

I 23 § i lagen om djursjukdomar ingår bestämmelser om påföljder vid förbrytelse eller försummelse av bestämmelserna i denna förordning.

13 §
Övergångsbestämmelser och ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 november 2009.

Om ett hästdjur fött före den 1 juli 2009 har en av organet i 5 § utfärdad identitetshandling, pass eller registerutdrag med inskrivna uppgifter, eller där det är möjligt att skriva in uppgifter som avses i kap. V-VII och IX i bilaga I till identifieringsförordningen, betraktas djuret som identifierat i den mening som identifieringsförordningen avser och djurhållaren behöver inte ansöka om en ny identitetshandling.

Om ett hästdjur fött före den 1 juli 2009 inte har en identitetshandling enligt 1 mom. ska djurhållaren hos organet i 5 § ansöka om en identitetshandling före den 31 december 2009.

Komissionens förordning (EG) nr 504/2008 (32008R0504); EGT nr L 149, 7.6.2008, s. 3

Helsingfors den 12 november 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.