874/2009

Given i Helsingfors den 13 november 2009

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 7 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., sådana de lyder, 7 § 1 mom. 4 punkten i lag 814/2008 och 3 mom. i lag 1086/2008,

ändras 13 § 1 mom. 6 punkten och 16 § 4 mom., sådana de lyder, 13 § 1 mom. 6 punkten i nämnda lag 814/2008 och 16 § 4 mom. i lag 856/2005, samt

fogas till lagen en ny 7 a § och till 13 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 814/2008, en ny 7 punkt som följer:

7 a §

Då ett källskattekort enligt 5 § ges ut avdras från ersättning som grundar sig på personlig verksamhet av artist eller sportutövare enligt 3 § 1 mom. de kostnader som har ett direkt ekonomiskt samband med ersättningen, om en begränsat skattskyldig som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet yrkar det. Om de direkta kostnaderna inte har dragits av vid uttag av källskatt, kan den skattskyldige genom rättelseyrkande enligt 11 § 2 mom. begära att källskatt som har betalts till ett för stort belopp återbärs. Storleken på källskatten anges i 15 §.

Om den skattskyldige har yrkat avdrag för direkta kostnader, tillämpas 1 mom. på alla ersättningar för personlig verksamhet som en artist eller sportutövare har fått i Finland under skatteåret. Sådana kostnadsersättningar till den skattskyldige som enligt 4 § 2 mom. inte hänförs till lön dras inte av.

13 §

Följande inkomster beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande:


6) ersättning för användning av eller rätten att använda biograffilm,

7) inkomst av skogsbruk.


16 §

För betalning av skatter som avses i 1 mom. verkställs förskottsuppbörd på det sätt som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd. Lagen om förskottsuppbörd tillämpas även på förskottsinnehållning som verkställs på pensionsinkomst och inkomst av skogsbruk.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på inkomster som betalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 173/2009
FiUB 19/2009
RSv 140/2009

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.