863/2009

Given i Helsingfors den 13 november 2009

Lag om Trafiksäkerhetsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde

Trafiksäkerhetsverket är ett ämbetsverk på centralnivå inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som svarar för reglerings- och övervakningsuppgifter inom trafiksystemet, främjar trafiksäkerheten och en hållbar utveckling i trafiksystemet samt producerar myndighetstjänster inom trafiken.

2 §
Uppgifter

Trafiksäkerhetsverket ska

1) sörja för den allmänna säkerheten i trafiksystemet och utvecklandet av säkerheten,

2) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken,

3) sörja för tryggandet av sjöfarten och luftfarten,

4) sörja för uppgifter i anslutning till trafikmarknaden inom sitt verksamhetsområde,

5) inom ramen för särskilt föreskriven behörighet övervaka att regler och föreskrifter som gäller trafiksystemet iakttas inom systemet,

6) sörja för ordnandet av förarexamina och sköta beskattnings- och registreringsuppgifter samt informationstjänstuppgifter inom sitt verksamhetsområde,

7) utfärda de tillstånd, godkännanden och andra beslut som krävs inom verksamhetsområdet,

8) utfärda rättsnormer för sitt verksamhetsområde inom ramen för särskilt föreskriven behörighet,

9) inom ramen för sina befogenheter ingå internationella fördrag av teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen,

10) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

11) bereda sig på att inom sitt verksamhetsområde sörja för att trafiksystemet fungerar under undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden.

Trafiksäkerhetsverket ska även sörja för andra sådana myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet som det har enligt särskilda bestämmelser.

3 §
Generaldirektör

Chef för Trafiksäkerhetsverket är generaldirektören, som utnämns av statsrådet.

4 §
Avgifter

På avgifter som tas ut för Trafiksäkerhetsverkets prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Utöver vad som bestäms i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten kan det bestämmas att en avgift allmänt tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller att någon avgift inte alls ska tas ut, om

1) strukturen för och nivån på avgifterna för motsvarande prestationer i Europeiska unionens medlemsstater och i unionens organ väsentligt avviker från den avgift som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten,

2) tryggandet av luftfartens förutsättningar och främjandet av luftfartens säkerhet nödvändigtvis kräver det, eller

3) främjandet av konkurrensen inom flygtrafiken nödvändigtvis kräver det.

5 §
Vissa serviceuppgifter

Trafiksäkerhetsverket kan avtala om att rådgivningstjänster, kundtjänstuppgifter, dokumentserviceuppgifter och andra förvaltningsserviceuppgifter som inte inbegriper utövande av betydande offentlig makt kan överföras till andra än myndigheter. På den som sköter nämnda uppgifter tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av uppgifter enligt denna paragraf. Vid utförandet av uppgifterna ska förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas.

6 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om ledningen av Trafiksäkerhetsverket och skötseln av dess uppgifter, behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket, behörighetsvillkor för generaldirektören och andra tjänster, förordnande av ställföreträdare för generaldirektören, utnämnande och anställning av annan personal och övriga ärenden som gäller personalen samt företrädande av verket hos andra myndigheter och vid förrättningar.

Generaldirektören utfärdar Trafiksäkerhetsverkets arbetsordning. I den bestäms om

1) organisationen,

2) utövandet av beslutanderätt,

3) den interna ledningen,

4) andra ersättare än generaldirektörens ställföreträdare,

5) övriga frågor som gäller den interna förvaltningen.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs följande lagar:

1) lagen av den 18 december 1995 om Fordonsförvaltningscentralen (1592/1995) jämte ändringar,

2) lagen av den 22 december 2005 om Järnvägsverket (1094/2005),

3) lagen av den 29 december 2005 om Luftfartsförvaltningen (1247/2005).

En hänvisning i någon annan lag eller förordning eller i ett beslut av statsrådet eller ett ministerium till Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket eller Fordonsförvaltningscentralen eller deras uppgifter samt till uppgifter som sköts vid Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktion eller vid enheter som sköter fartygsregistret och myndighetsuppgifter som hänför sig till lotsning avser sedan denna lag trätt i kraft Trafiksäkerhetsverket och dess uppgifter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §
Övergångsbestämmelser om uppgifterna

De ärenden som är aktuella vid Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket, Fordonsförvaltningscentralen, Vägförvaltningens centralförvaltning och Sjöfartsverket och som med stöd av denna eller någon annan lag hör till Trafiksäkerhetsverket överförs när denna lag träder i kraft till Trafiksäkerhetsverket för behandling och avgörande. Avtal och övriga förbindelser som ansluter sig till de ärenden som avses i detta moment liksom även andra rättigheter och skyldigheter överförs på motsvarande sätt till Trafiksäkerhetsverket.

När denna lag träder i kraft förblir tillstånd, godkännanden, förbud eller beslut som utfärdats av Fordonsförvaltningscentralen eller Järnvägsverket i kraft på de villkor som anges i dem.

När denna lag träder i kraft förblir de föreskrifter Järnvägsverket utfärdat samt bestämmelserna i 70 § 4 mom. i järnvägslagen (555/2006) i kraft tills något annat bestäms eller föreskrivs om tillämpningen av dem.

9 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter de uppgifter som enligt 8 § överförs till Trafiksäkerhetsverket samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs när denna lag träder i kraft till Trafiksäkerhetsverket. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till Trafiksäkerhetsverket till visstidsanställningens slut. För överföring av tjänster eller uppgifter inom pendlingsregionen behövs inte tjänstemännens samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande och sin lön i euro. Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten första gången tillsättas utan att den förklaras ledig.

Vid Trafiksäkerhetsverket inrättas genom beslut av kommunikationsministeriet den 1 januari 2010 en tjänst som generaldirektör. Bestämmelserna i statstjänstemannalagen (750/1994) tillämpas på tjänsten efter inrättandet. Kommunikationsministeriet kan innan lagen träder i kraft inrätta tjänster som tjänstemän direkt under generaldirektören som hör till verkets ledning från den 1 januari 2010. Tjänsterna som tjänstemän direkt under generaldirektören som hör till verkets ledning kan första gången tillsättas utan att de förklaras lediga. När lagen träder i kraft indras tjänsterna som överdirektör vid Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket och tjänsten som sjösäkerhetsdirektör vid Sjöfartsverket. När tjänsterna dras in avslutas tjänsteförhållandena utan uppsägning.

RP 142/2009
KoUB 19/2009
RSv 147/2009

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.