859/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om temporär ändring av 3 § i familjevårdarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 3 § i familjevårdarlagen av den 3 april 1992 (312/1992), sådan paragrafen lyder i lag 948/2006, ett nytt 8 mom. som följer:

3 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i 7 mom. justeras 2010 beloppen av de kostnadsersättningar som avses i 2 och 6 mom. samt i uppdragsavtalet med det poängtal för levnadskostnadsindex enligt vilket storleken på ersättningarna som betalades ut i början av år 2009 beräknades. Poängtalet är 1750.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 183/2009
ShUB 33/2009
RSv 131/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.