858/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av 13 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1078/2002 och 1227/2003, som följer:

13 §
Partiell vårdpenning

En i Finland faktiskt bosatt förälder eller en annan vårdnadshavare, som har ett barn under tre år och som är anställd i ett tjänste- eller anställningsförhållande där arbetstiden på grund av vården av barnet i medeltal uppgår till högst 30 timmar i veckan, har rätt till partiell vårdpenning. Rätt till partiell vårdpenning har på samma villkor också en förälder eller en annan vårdnadshavare som är verksam som företagare och som har en sådan försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller som är verksam som lantbruksföretagare och som har en sådan försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Båda föräldrarna eller vårdnadshavarna har rätt till partiell vårdpenning för samma kalendermånad, om de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

En förälder eller en annan vårdnadshavare har på de villkor som anges i 1 mom. rätt till partiell vårdpenning även under barnets första och andra läsår inom den grundläggande utbildningen och under läsåret innan barnet börjar i läropliktsskola, om barnet då som läropliktigt deltar i förskoleundervisning. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, föreligger dock rätt till partiell vårdpenning till utgången av barnets tredje läsår inom den grundläggande utbildningen.

Den partiella vårdpenningen är 90 euro per kalendermånad.

Partiell vårdpenning betalas inte om barnets förälder eller en annan vårdnadshavare för barnet själv sköter barnet och får stöd för hemvård av barn. Partiell vårdpenning betalas inte heller för den tid för vilken familjen har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller till partiell föräldrapenning. Om familjen inte har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning, betalas partiell vårdpenning likväl inte förrän tiden för betalning av förmånerna har löpt ut enligt sjukförsäkringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 157/2009
ShUB 30/2009
RSv 126/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.