857/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av lagen om underhållsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 augusti 2008 om underhållsstöd (580/2008) 4 § 2 och 3 mom., rubriken för 43 §, 43 § 2 mom. och 44 § som följer:

4 §
Finansiering

Folkpensionsanstalten ska fyra vardagar före den i 16 § avsedda betalningsdagen för underhållsstöd meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för utbetalningen av de underhållsstöd som ska betalas under betalningsmånaden. I samband med uppskattningen ska Folkpensionsanstalten beträffande den kalendermånad som föregår den omedelbart föregående kalendermånaden underrätta staten om summan av de underhållsstöd som betalats, beloppet av de underhållsbidrag som drivits in för att ersätta regressfordran och beloppet av de underhållstöd som återkrävts.

När förskottet för varje månad fastställs beaktas summan av underhållsstöd som Folkpensionsanstalten betalat för månaden som föregår den omedelbart föregående månaden, från vilken man drar av de förskott som Folkpensionsanstalten fått under motsvarande tidsperiod, de underhållsbidrag som drivits in för att ersätta regressfordran och de underhållsstöd som återkrävts.


43 §
Övergångsbestämmelser om betalning av underhållsstöd, om regressfordran och om återkravsfordran som rör underhållsstöd

Kommunens regressfordringar och kommunens återkravsfordringar som grundar sig på lagen om underhållstrygghet överförs vid denna lags ikraftträdande till Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten blir från och med nämnda tidpunkt i utsökningsbalken avsedd sökande av utsökning i stället för kommunen. Folkpensionsanstalten blir sökande i stället för kommunen också i fråga om utländska verkställighetsärenden.

44 §
Ersättning till kommunerna för överföring av regressfordran och återkravsfordran som rör underhållsstöd

Kommunerna ersätts årligen i fem års tid för den andel som Folkpensionsanstalten under det föregående året har kunnat driva in åren 2009―2013 för att ersätta kommunens regressfordringar och kommunens återkravsfordringar som grundar sig på lagen om underhållstrygghet. Ersättningarna betalas till kommunerna i samband med de kalkylerade statsandelar som betalas till basservicen och fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras invånarantal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Utan hinder av vad som bestäms i 43 § 2 mom. tillämpas lagen efter ikraftträdandet på kommunens fordringar som gäller återkrav av underhållsstöd som betalats utan grund, om inte kommunen innan dess har överfört fordran till Folkpensionsanstalten.

RP 156/2009
ShUB 27/2009
RSv 117/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.