827/2009

Given i Helsingfors den 29 oktober 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp under 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994 och 10 § 1 mom. i lagen av den 24 juli 2009 om köpvittnen (573/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter till staten för behandling av inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bestämmandet av dessa avgifter som en offentligrättslig prestation samt om avgifter för bestyrkande av ett köp och bestämmandet av dessa avgifter samt om ersättningar för bestyrkande av köp.

2 §
Uträknande av totalkostnaderna

Enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) motsvarar storleken på den avgift som tas ut för behandling av ett inskrivningsärende beloppet av statens totalkostnader för prestationen (självkostnadsvärde).

3 §
Inskrivningsavgifter

Följande avgifter tas ut för behandling vid en lantmäteribyrå av ett inskrivningsärende som en offentligrättslig prestation:

1) lagfartsärende och ärende som gäller registrering av äganderätt 65 euro; för sådan anteckning om myndighet som administrerar en fastighet som görs i samband med lagfart eller registrering av äganderätten tas ingen särskild avgift ut,

2) behandling som omfattar kungörelse i den officiella tidningen, 165 euro,

3) förtydligande lagfart enligt 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995) 30 euro,

4) fastställande och hävande av inteckning 44 euro,

5) annan ändring av inteckning eller utfärdande av nytt pantbrev 30 euro,

6) ärende som gäller innehavaren av ett pantbrev 12 euro för varje inteckning; för anteckning om innehavaren som görs i samband med fastställande eller ändring av inteckningen eller för avförande av innehavaranteckning tas ingen särskild avgift ut,

7) inskrivning eller överföring av särskild rättighet 65 euro,

8) ändring av inskrivning av särskild rättighet 30 euro,

9) anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt annat ärende som gäller inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 30 euro; för avförande av anteckning om myndighet som administrerar en fastighet tas ingen avgift ut,

10) för anteckning som är en förtydligande anteckning om objektet för inskrivningen i enlighet med 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) tas ingen avgift ut.

Avgift tas inte ut för ärenden som inletts på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet.

4 §
Delgivningsavgifter

Om avgifter för delgivning som verkställs av stämningsmän och för handlingar som sänds utomlands föreskrivs särskilt. Övriga separata kostnader för delgivning utomlands tas ut på det sätt som föreskrivs i 8 §.

5 §
Intygsavgifter

För intyg som utfärdas på beställning tas intygsavgifter ut som följer:

1) gravationsbevis 25 euro,

2) annat intyg 20 euro.

Ingen intygsavgift tas ut för intyg

1) som utan begäran tecknas på en handling som ges till parten,

2) som ett offentligt köpvittne antecknar i handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse,

3) om bibehållen talerätt som utfärdas till den som saken gäller,

4) som utfärdas i ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt.

6 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag eller kopior som på beställning framställts av ett protokoll eller någon annan handling som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett bestyrkt utdrag eller en bestyrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas 2 euro per sida ut, för en obestyrkt kopia i format A4 av en handling 0,50 euro per sida och i format A3 1 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 79 euro per handling;

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs genom särskilda åtgärder på basis av en begäran om handlingar tas 3 euro per sida ut; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 165 euro per handling.

För en kopia som sänds elektroniskt tas avgift ut enligt 1 mom. Om en kopia av ett intyg sänds elektroniskt, tas avgift dock ut så som för intyg.

För ett utdrag eller en kopia som sänds per post eller elektroniskt tas minst 7 euro ut i avgift.

7 §
Befrielse från att betala utdrags- och kopieringsavgifter

Avgift enligt 6 § ska inte tas ut för en handling som ges till parten utan beställning. Avgift tas inte heller ut för handlingar som ska vara avgiftsfria enligt bestämmelser någon annanstans i lag eller förordning.

8 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

Kostnader som orsakas av annonsering i den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i det ärende som nämns i 3 § 1 mom. 2 punkten.

Om en part har åsidosatt en föreskriven skyldighet att lämna in en kopia till en myndighet, tas för en kopia som myndigheten framställer ut en avgift av parten till det belopp som anges i 6 §.

För ett ljud- eller videoband eller någon annan upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer det utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 25 euro i expeditionsavgift. Om expedieringen av bandet eller upptagningen kräver mer än två timmars arbete, tas för varje full timme som överskrider två timmar 20 euro ut i expeditionsavgift, dock högst 500 euro.

Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen debiterat för delgivning utomlands samt därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och

2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller arbetstagare som sköter delgivningsverksamheten utomlands fakturerat för uppgiften till deras fulla belopp.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av den myndighet som tagit fram uppgiften. Avgiften ska bestämmas så att den motsvarar kostnaderna.

9 §
Uttag av avgift

Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid ett senare tillfälle för att en interimistisk åtgärd ska kunna vidtas, kan avgiften tas ut efter den första behandlingsomgången.

10 §
Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta finns i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

11 §
Övriga offentligrättsliga prestationer

För bestyrkta utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som utgör offentligrättsliga prestationer tas avgifter till staten och kommunerna ut i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning given med stöd av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) och 14 a § i fastighetsregisterlagen (392/1985).

12 §
Prestationer som ges genom teknisk anslutning och som prissätts enligt självkostnadspris

För fastighetsdatasystemets prestationer som ges genom teknisk anslutning och för informationstjänster tar staten och kommunerna ut avgifter i enlighet med den förordning som avses i 11 §.

13 §
Avgiften för bestyrkande av köp

Avgiften för bestyrkande av köp eller någon annan överlåtelse är 77 euro. Avgiften för framställande av kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar är 2 euro per sida.

Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på tjänste- eller verksamhetsstället, tar köpvittnet dessutom ut ersättning för sina resekostnader.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

För en prestation där avgiften har bestämts innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gäller då förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 oktober 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.