821/2009

Given i Helsingfors den 29 oktober 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 29 januari 2009 om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (36/2009) punkterna 2–2.7 i bilaga 3, sådana de lyder i förordning 94/2009,

ändras 4 §, sådan den lyder i nämnda förordning 94/2009, samt

fogas till förordningen nya 9 b och 9 c §, som följer:

4 §

Tillstånds- och tillsynsverket tar ut på självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilaga 3 för följande prestationer enligt kemikalielagen (744/1989):

1) behandling av sådana ansökningar och anmälningar om biocidpreparat eller verksamt ämne som avses i 6 kap. i kemikalielagen samt utlåtanden till andra behöriga myndigheter,

2) behandling av uppgifter som har sänts in enligt 48 a § i kemikalielagen,

3) prestationer som avses i 15 § 1 mom. i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006).

9 b §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är tillstånd som beviljas med stöd av 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), beslut om godkännande av ansvarig föreståndare som fattas med stöd av 5 § och årsavgifter enligt 14 c §, för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 1 500 €;

2) beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 400 €;

3) beslut om godkännande av ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänster 200 €; samt

4) årsavgift för producent av privata hälso- och sjukvårdstjänster 100 € per varje begynnande fem verksamhetsställen;

En ny innehavare av tillstånd för producent av service är befriad från årsavgiften under det första kalenderåret. Årsavgift tas inte ut för det kalenderår under vilket tillståndsinnehavarens verksamhet har upphört senast den 31 mars.

9 c §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är beslut, anmälningar och intyg (certifikat) som ges med stöd av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994) och för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) i 30 § 1 punkten avsett beslut om lagens tillämpning samt i 2 punkten avsett beslut om klassificering 85 €,

2) i 30 § 4 punkten avsett tillstånd för avvikelse 1 680 €,

3) anmälan gällande utförande av klinisk prövning klass A (icke-riskprodukter) 335 € och klass B (riskprodukter) 840 €,

4) intyg (certifikat) som anknyter till export till utlandet 85 € och samtidigt begärda dubblettexemplar á 15 €.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

För behandling av ärenden som anhängiggörs innan förordningen träder i kraft tas ut en avgift enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Avgifter enligt 9 b § i förordningen tas dock ut för behandling av ansökningar och anmälningar som anhängiggörs efter den 1 september 2009.

Helsingfors den 29 oktober 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.