814/2009

Given i Helsingfors den 22 oktober 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 och 8 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 25 juni 2008 om elektroniska recept (485/2008) 1 § 1 mom. och 8 § , som följer:

1 §
Användning av certifikattjänst

Identifiering av den som behandlar uppgifter och elektronisk signering ska ske med hjälp av certifikattjänsten vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Med hjälp av certifikattjänsten ska det även kontrolleras om rätten för läkemedelsförskrivaren att förskriva läkemedel har begränsats genom beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Datasystemet ska förhindra elektronisk signering av sådana recept som en läkare eller tandläkare inte har rätt att göra upp på grund av sådan begränsning. I fråga om certifikattjänsten tillämpas även bestämmelserna i 14 § 3 mom. och 16 § 5 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007).

8 §
Anmälan av uppgifter till läkemedelsdatabasen

Innehavare av försäljningstillstånd, tillverkare och importörer ska meddela Folkpensionsanstalten, eller den som Folkpensionsanstalten angett som ansvarig för den tekniska administrationen av läkemedelsdatabasen, prisuppgifterna för läkemedel, ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat. Nya priser och priser som ändras ska meddelas senast den åttonde vardagen före den 1 och den 15 dagen i månaden. Priserna i läkemedelsdatabasen fastställs enligt de priser som meddelats innan tidsfristen löpt ut. Den som meddelar prisuppgifterna ansvarar för att priserna är korrekta. Priserna på de utbytbara läkemedelspreparat som finns upptagna i den förteckning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet som avses i 57 c § 1 mom. i läkemedelslagen ska dock meddelas Folkpensionsanstalten före den första dagen varje kvartal i enlighet med bestämmelserna i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel (210/2003).


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.