811/2009

Given i Helsingfors den 22 oktober 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 29 augusti 2007 om assisterad befruktning (825/2007) 2 §, 3 § 2 mom. och 5 §, som följer:

2 §
Hälsokontroll

Donatorn skall genomgå vid en hälsokontroll undersökningar i enlighet med de föreskrifter som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet meddelat med stöd av 24 § 4 mom. i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001).

3 §
Donatorskod

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården skapar för varje tjänstetillhandahållare en individuell kod som skall användas för organisationsdelen av donatorskoden. Den löpande delen av donatorskoden är en sexsiffrig kod som skall kunna kopplas ihop med respektive donator. Varje tjänstetillhandahållare börjar den löpande delens numrering med nummerserien 000001. Om spermadonatorn i enlighet med 16 § 2 mom. i lagen om assisterad befruktning har gett sitt samtycke till fastställande av faderskap, skall den tredje delen av koden bestå av siffran 1. Om spermadonatorn inte har gett ovan avsedda samtycke, skall den tredje delen av koden bestå av siffran 2.


5 §
Uppgifter om verksamheten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har rätt att av tjänstetillhandahållarna avgiftsfritt få alla de uppgifter och dokument som den behöver i sina tillsynsuppgifter.

Tjänstetillhandahållarna skall lämna Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en i 20 i § 2 mom. i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål avsedd årsrapport samtidigt som rapporten lämnas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Tjänstetillhandahållarna skall avgiftsfritt lämna Institutet för hälsa och välfärd de uppgifter som behövs för statistikföringen när det gäller assisterad befruktning och dess resultat och kostnadseffektivitet samt patientsäkerhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.