772/2009

Given i Helsingfors den 15 oktober 2009

Försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 3 och 4 mom. i lagen av den 3 juni 2005 om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet (militära explosiva varor) och som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005, nedan kemikaliesäkerhetslagen). I förordningen föreskrivs också hur de i kemikaliesäkerhetslagen föreskrivna uppgifterna som gäller explosiva varor ska fullgöras vid försvarsmakten.

2 kap.

Myndigheter och beslutanderätt

2 §
Försvarsförvaltningens myndigheter

På försvarsministeriet ankommer den högsta ledningen och den högsta styrningen av de ärenden som gäller militära explosiva varor. Huvudstaben leder och övervakar inom försvarsförvaltningen de ärenden som gäller militära explosiva varor.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning sörjer för de uppgifter som gäller explosiva varor och som enligt vad som föreskrivs i kemikaliesäkerhetslagen ankommer på Säkerhetsteknikcentralen, om inget annat föreskrivs nedan.

Vid huvudstaben finns en nationellt ansvarig part (National Authority) som svarar för bedömningen av militära explosiva varors överensstämmelse med kraven. Den nationellt ansvariga parten sörjer för de uppgifter som avses i 102 § i kemikaliesäkerhetslagen och som ankommer på ett besiktningsorgan och anknyter till visande av överensstämmelse med kraven.

Staberna för försvarsgrenarna fullgör de uppgifter som enligt kemikaliesäkerhetslagen ankommer på verksamhetsutövaren. Truppförbanden fullgör de uppgifter som anknyter till den lagring som de svarar för.

3 §
Allmän beslutanderätt

Huvudstaben avgör de ärenden som gäller militära explosiva varor och om vilka det inte i denna förordning har bestämts att de ska avgöras av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning, staben för en försvarsgren, ett truppförband eller någon annan förvaltningsenhet.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning avgör de ärenden som hör till försvarsförvaltningens område och som enligt kemikaliesäkerhetslagen ankommer på Säkerhetsteknikcentralen och gäller explosiva varor, om inget annat bestäms nedan i denna förordning.

3 kap.

Säkerhet

4 §
Säkerhetskrav

Huvudstaben uppställer säkerhetskrav i fråga om testning, provning, anskaffning, tillverkning, användning, upplagring, godkännande och förstöring av militära explosiva varor. I kraven beaktas de nationella förfaranden som gäller explosiva varor och de internationella standarder som gäller militära explosiva varor.

Staben för en försvarsgren ska säkerställa att de säkerhetskrav som avses i 1 mom. uppfylls.

5 §
Anmälan av säkerhetsrisker

De som hanterar eller administrerar militära explosiva varor ska göra en anmälan till staben för försvarsgrenen, om de upptäcker att det i verksamheten finns sådana brister som kan orsaka olycka eller fara.

Staben för försvarsgrenen ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att få verksamheten att stämma överens med kemikaliesäkerhetslagen eller för att korrigera andra brister.

4 kap.

Tillverkning och anskaffning av militära explosiva varor

6 §
Beslut om grundande av en produktionsanläggning eller en anläggning

Huvudstaben beslutar om byggande och placering av en ny produktionsanläggning eller en ny anläggning. Innan beslutet fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning om att de krav som avses i 4 § 1 mom. uppfylls.

7 §
Tillverkning

Huvudstaben beslutar om den tillverkning av militära explosiva varor som sker vid försvarsmakten. Innan beslut fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

Staben för en försvarsgren kan besluta om att inleda serieproduktion, när en militär explosiv vara på de sätt som föreskrivs i 16 § har godkänts och huvudstabens tekniska besiktningsavdelning anser att serieproduktion kan inledas. Staben för försvarsgrenen kan också besluta om tillverkning av provpartier utgående från ett säkerhetstekniskt utlåtande av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

8 §
Anskaffning

Den som fattar beslut om anskaffning av en militär explosiv vara ska försäkra sig om att varan uppfyller de allmänna krav som avses i 67 § i kemikaliesäkerhetslagen och de särskilda krav som avses i 4 § 1 mom. i denna förordning.

Staben för en försvarsgren ska försäkra sig om att en anskaffad militär explosiv vara uppfyller de allmänna och de särskilda krav som avses i 1 mom. innan den militära explosiva varan tas i försvarsmaktens besittning.

Den som fattar beslut om anskaffning ska i de fall som avses i 1 mom. och staben för försvarsgrenen i de fall som avses i 2 mom. införskaffa utlåtanden om att kraven uppfylls från huvudstabens tekniska besiktningsavdelning och den nationellt ansvariga parten.

9 §
Testnings- och försöksverksamhet

Staberna för försvarsgrenarna beslutar om den testnings- och försöksverksamhet som sker i försvarsmaktens produktionsanläggning. Innan beslutet fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

Den som utför testningar och försök ska till sitt förfogande ha tillräcklig information om den explosiva varan och dess egenskaper för att utföra testningarna och försöken.

5 kap.

Upplagring av militära explosiva varor

10 §
Allmänna upplagringskrav

Vid bedömningen av säkerhetsgrunderna för upplagring av militära explosiva varor ska farlighetsklassen för de explosiva varor som upplagras, de strukturella egenskaperna, mängderna samt upplagets strukturella faktorer och deras skyddskonstruktioner såsom invallning och inre och yttre skyddsavstånd beaktas. Dessutom måste verkningarna av en eventuell explosionsolycka och de föremål som dessa verkningar kan utsträcka sig till beaktas.

Militära explosiva varor upplagras med stöd av en bedömning av de säkerhetsgrunder som avses i 1 mom. i grottor i berggrunden eller i jordtäckta skyddsupplag eller skyddsupplag av någon annan typ, om det kan säkerställas att grunder för en tillräckligt säker upplagring finns. Staben för en försvarsgren ska sörja för att skyddet uppfyller de krav gällande förhållandena som har fastställts för de explosiva varorna.

Militära explosiva varor ska upplagras på ett sådant sätt att det har förhindrats att de kan råka i obehörigas händer eller att de kan skadas.

Vid upplagringen av militära explosiva varor som har kasserats ska det ses till att kraven i 4 § 1 mom. uppfylls.

11 §
Upplagring

Huvudstaben beslutar om upplagring av militära explosiva varor, om i lagret placeras minst 4 000 nettokilogram militära explosiva varor. Innan beslut fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

Ett truppförband beslutar om upplagring av militära explosiva varor, om i lagret placeras mindre än 4 000 nettokilogram militära explosiva varor. Innan beslut fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av staben för försvarsgrenen.

12 §
Tillfällig upplagring

Tillfällig upplagring i samband med militär utbildning eller en militärövning ska uppfylla de minimikrav som avses ovan i 4 § 1 mom. så att upplagringen inte orsakar fara för människor, egendom eller miljön. Tillfällig upplagring ska genomföras så att tillträde för obehöriga har förhindrats.

Huvudstaben ger vid behov anvisningar om upplagring i ett enskilt fall, vilka kompletterar 4 § 1 mom., vid höjning av försvarsmaktens beredskap.

13 §
Upplagring i internationella militära krishanteringsuppgifter

I sådana internationella militära krishanteringsuppgifter som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om försvarsmakten (551/2007) upplagras militära explosiva varor i krishanteringstruppens egna upplag som är belägna på verksamhetsområdet eller i den internationella krishanteringsoperationens gemensamma upplag.

En krishanteringstrupp ska inhämta ett säkerhetstekniskt utlåtande från huvudstabens tekniska besiktningsavdelning innan truppen fattar beslut om upplagring av militära explosiva varor.

14 §
Övervakningen av militära explosiva varors skick

Staben för en försvarsgren ska försäkra sig om att det för övervakningen av en militär explosiv varas skick utarbetas en tekniskt motiverad plan, som inbegriper övervakningsanvisningar för varje explosiv vara och uppgift om intervallerna för övervakningen.

6 kap.

Bedömning av att en militär explosiv vara stämmer överens med kraven och godkännande av en militär explosiv vara

15 §
Bedömning av överensstämmelsen med kraven

En militär explosiv vara ska uppfylla de säkerhetskrav gällande den explosiva varan som avses i 4 § 1 mom. De provningar och bedömningar av överensstämmelsen med kraven, vilka anknyter till säkerhetskraven, ska grunda sig på nationella och internationella förfaranden. Bedömningen av överensstämmelsen med kraven görs i enlighet med den militära explosiva varans planerade livscykel.

Staben för en försvarsgren ska försäkra sig om att en militär explosiv vara uppfyller de krav på en explosiv vara som avses i 68 § i kemikaliesäkerhetslagen.

Den nationellt ansvariga parten sörjer för de bedömningar av överensstämmelsen med kraven som avses i 68 § i kemikaliesäkerhetslagen och ger utlåtanden om dem.

16 §
Godkännande

Staben för en försvarsgren godkänner en militär explosiv vara för ibruktagning.

I beslutet om godkännande ska det utlåtande av den nationellt ansvariga parten som avses i 15 § 3 mom. beaktas.

Om en militär explosiv vara eller dess användningssätt ändras, ska den explosiva varan på nytt godkännas för ibruktagning. På samma sätt ska det förfaras, om en militär explosiv varas användningsförhållanden ändras.

7 kap.

Förstöring av militära explosiva varor

17 §
Förstöring

Huvudstaben gör upp planer för hur försvarsmakten ska avstå från militära explosiva varor samt fastställer förstöringsmetoder med beaktande av säkerhetsaspekter och miljöskyddsaspekter.

Staberna för försvarsgrenarna gör upp sina förstöringsplaner i enlighet med de principer som avses i 1 mom. och sörjer för att de explosiva varorna förstörs.

De explosiva varor som har förlorat sin användnings- eller upplagringssäkerhet ska förstöras utan dröjsmål.

8 kap.

Avvärjning av risken för en storolycka och övervakning i anknytning till militära explosiva varor

18 §
Räddningsplaner

För en produktionsanläggning ska en intern räddningsplan göras upp och den ska innehålla de åtgärder med vilka man begränsar verkningarna av olyckor, sätten att genomföra de åtgärder som behövs samt rengöring av miljön efter en olycka och undanröjande av spåren av den.

Planernas tidsenlighet ska granskas med regelbundna intervaller som fastställs av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning. Granskningen ska dock göras minst vart tredje år.

Åtgärder enligt räddningsplanerna ska övas i samverkan med de lokala räddningsmyndigheterna och vid behov med polisen.

19 §
Säkerhetsrapport

En säkerhetsrapport ska utarbetas över en produktionsanläggning, om det på produktionsanläggningens område finns eller kan finnas minst 50 000 nettokilogram explosiva varor.

Säkerhetsrapporten ska lämnas in till huvudstabens tekniska besiktningsavdelning i tillräckligt god tid innan verksamheten inleds.

Säkerhetsrapporten ska granskas och uppdateras med regelbundna intervaller som fastslås av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning, dock minst vart femte år.

20 §
Allmän anmälningsplikt

Staben för en försvarsgren ska se till att det regionala räddningsverket får de uppgifter om produktionsanläggningen som behövs för att en extern räddningsplan ska kunna uppgöras och för organiserandet av produktionsanläggningens räddningsfunktion.

En olycka som skett i en produktionsanläggning eller en situation där det förekommit risk för en olycka ska anmälas till huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

21 §
Övervakning av verksamheten

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning ska övervaka att de förfaranden som anknyter till testning, provning, tillverkning, upplagring, anskaffning, godkännande och förstöring av militära explosiva varor stämmer överens med kraven och fungerar så att syftet med kemikaliesäkerhetslagen uppnås.

22 §
Besiktning av försvarsmaktens produktionsanläggningar

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning ska i den omfattning som verksamheten förutsätter minst vart tredje år besikta en produktionsanläggning där militära explosiva varor

1) tillverkas,

2) upplagras i en mängd av minst 4 000 nettokilogram,

3) testas och provas,

4) underhålls och besiktas, eller

5) förstörs.

Staben för en försvarsgren ska minst en gång per år besikta produktionsanläggningar där militära explosiva varor upplagras i en mängd som underskrider 4 000 nettokilogram.

Den tidsfrist som föreskrivs i 1 mom. kan förlängas, om staben för försvarsgrenen till sitt förfogande har ett systematiskt förfarande utgående från vilket huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan försäkra sig om anläggningens tekniska säkerhet och verksamhetsprinciper och att ledningssystemen fungerar eller om det utgående från en systematisk bedömning av riskerna för en storolycka och andra olyckor i anläggningen har utarbetats ett annat program. Tidsfristen ska förkortas, om detta är nödvändigt för att säkerheten ska kunna garanteras.

23 §
Besiktningsrapport

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning ska till nödvändiga delar upprätta en besiktningsrapport om den övervakning som avses i 21 § och om de besiktningar som avses i 22 § 1 mom.

Staben för en försvarsgren beslutar om de åtgärder som förutsätts i besiktningsrapporten och som är nödvändiga.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning ska årligen rapportera till huvudstaben och försvarsministeriet om de besiktningar som gjorts, brister som konstaterats och om korrigerande åtgärder som vidtagits.

9 kap.

Ikraftträdande

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut av den 28 november 1996 om explosiva varor (930/1996). Beslutet och de beslut som meddelats med stöd av det tillämpas dock till utgången av år 2009.

25 §
Övergångsbestämmelser

De tillstånd som beviljats i enlighet med försvarsministeriets beslut om explosiva varor före denna förordnings ikraftträdande samt givna föreskrifter och anvisningar är i kraft till dess de övervaknings- och besiktningsåtgärder som avses i 8 kap. har vidtagits och de säkerhetskrav som avses i 4 § 1 mom. har ställts.

Ett ärende som inletts med stöd av försvarsministeriets beslut om explosiva varor före denna förordnings ikraftträdande behandlas och avgörs med stöd av försvarsministeriets beslut om explosiva varor.

Helsingfors den 15 oktober 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.