758/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om temporär ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 8 § i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) ett nytt 2 mom. och till lagen nya 10, 14 och 17 §, i stället för det 8 § 2 mom. och den 10, 14 och 17 § som upphävts genom lag 612/2009, som följer:

8 §
Betalning av skatt och redovisningsskyldighet

Den som anordnar ett annat lotteri än ett varulotteri ska betala lotteriskatten för en kalendermånad senast den första dagen i den andra månaden efter kalendermånaden. Den som anordnar ett varulotteri ska betala lotteriskatten senast den första dagen i den tredje månaden efter kalendermånaden. Är den ovan avsedda dagen en helgdag eller lördag, får skatten betalas den första vardagen därefter.


10 §
Debitering av skatt

Om lotteriskatten inte har betalts inom utsatt tid eller om den har betalts efter utsatt tid, ska skatteverket påföra den skattskyldige den skatt som inte har betalts och skattetillägg på den, enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

Debiteringen skall verkställas senast inom det femte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha betalts.

14 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Vid uppbörd, indrivning och återbäring av lotteriskatt iakttas lagen om skatteuppbörd (609/2005), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

17 §
Ränta på skatt som ska återbäras

Om lotteriskatt återbärs på grund av rättelse av debiteringen eller ändringssökande, ska på den skatt som ska återbäras betalas ränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbetalningsdagen.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.