752/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om temporär ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 39 § i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) ett nytt 6 mom., till 42 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 43 §, i stället för det 39 § 6 mom., det 42 § 4 mom. och den 43 § som upphävts genom lag 608/2009, som följer:

39 §
Upphävande av och avstående från debitering

I ränta på ett belopp som ska återbäras på grund av att betalningsskyldigheten eller debiteringen upphävts eller nedsatts betalas det belopp som avses i 22 § i lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbäringsdagen.


42 §
Rättelse av debitering enligt uppskattning

På ett belopp som ska återbäras på grund av rättelse av debitering enligt uppskattning betalas i ränta det belopp som avses i 22 § i lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbäringsdagen.

43 §
Skattetillägg

En betalare som har försummat att verkställa förskottsinnehållning eller att betala innehållningen ska åläggas att förutom det försummade beloppet betala skattetillägg så som 3 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) föreskriver. Skattetillägget beräknas i samband med försummelse att både verkställa förskottsinnehållning och betala den från dagen efter den betalningsdag enligt 12 § om vilken föreskrivs genom förordning.

Det ska bestämmas att skattetillägget ska betalas, trots att det belopp som inte hade innehållits eller betalts redan har erlagts. Det kan bestämmas att skattetillägg ska betalas även när debitering inte påförs av särskilda skäl som avses i 39 § 2 mom. Med avvikelse från 3 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas skattetillägget då till utgången av året efter det kalenderår då förskottsinnehållningen borde ha verkställts.

Skatteverket kan av särskilda skäl beräkna skattetillägget från en senare tidpunkt än den ovan angivna.

Om debitering inte verkställts därför att försummelsen är obetydlig, debiteras inget skattetillägg.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.