751/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2―8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om förskottsuppbörd (608/2009) som följer:


Lagen tillämpas på en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter och på den förskottsinnehållning som verkställs på den.

På en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 och på förskottsinnehållning som verkställs på den tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag.

Som deklarationsperiod för en sådan betalare vars deklarationsperiod enligt 32 § 4 mom. är ett kalenderårskvartal betraktas dock på basis av ansökan från den 1 januari 2010 en kalendermånad, förutsatt att den skattskyldige har gjort ansökan inom tre månader från den 1 januari 2010 och att villkoren i 33 b § är uppfyllda.

Om övervakningsdeklaration som gäller förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den förskottsinnehållning som betalaren uppgett.

Den 44 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på sådan förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 och som inte har betalts inom föreskriven tid eller som uppenbart har betalts till ett för lågt belopp, om förskottsinnehållningen har debiterats den 1 januari 2010 eller därefter.

Om ett beslut om debitering av förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på förskottsinnehållningen skattetillägg enligt den 43 § som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

Om ett beslut om förskottsinnehållning som ska återbäras för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt det 39 § 6 mom. och 42 § 4 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om förskottsinnehållning som ska återbäras fattas.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.