748/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) nya 148, 183 och 187 §, i stället för de 148, 183 och 187 § som upphävts genom lag 605/2009, som följer:

148 §

Skatt som har betalts efter den tid som anges i 147 § 1 mom., dock senast inom ett år efter räkenskapsperiodens utgång, anses vara betald för den kalendermånad för vilken den skattskyldige har uppgett den som betald eller för vilken han annars ska anses ha betalt den.

Skatt som har betalts efter den tid som anges i 147 § 3 mom., dock senast under det kalenderår under vilket skatten enligt 178 § 2 mom. ska påföras, anses vara betald för det kalenderår för vilket den skattskyldige i sin skattedeklaration har uppgett den som betald eller för vilken han ska anses ha betalt den.

Om skatt som nämns i 1 eller 2 mom. har debiterats eller om skatten betalas efter den tid som 1 eller 2 mom. föreskriver, används det betalda beloppet för betalning av obetald debiterad skatt, skatteförhöjning och skattetillägg samt för dröjsmålsränta, restavgift och förseningsränta som ska tas ut.

183 §

Betalar den skattskyldige efter den tid som anges i 147 § skatt som ska redovisas för en skatteperiod utan debitering, ska han i samband därmed på eget initiativ betala skattetillägg.

Har den skattskyldige inte betalt skatten som ska redovisas för en skatteperiod inom den tid som anges i 147 §, ska skattetillägg påföras för den obetalda skatten. Skattetillägg påförs också skatt som betalts efter ovan nämnda tid, om den skattskyldige inte har betalt skattetillägg så som avses i 1 mom.

Skattetillägg som nämns i 1 och 2 mom. beräknas så som lagen om skattetillägg och förseningsränta föreskriver. Av särskilda skäl kan myndigheten dock beräkna skattetillägget från en senare tidpunkt än den föreskrivna.

Bestäms skatten helt eller delvis enligt uppskattning för en längre period än en kalendermånad eller är det inte på något annat sätt utan oskäligt extra arbete möjligt att reda ut för vilken månad skatten har blivit obetald, kan begynnelsetidpunkten för uträknandet av skattetillägget uppskattas med beaktande av den obetalda skattens sannolika fördelning på de olika månaderna.

Om skatten har bestämts till följd av besvär som anförts på statens vägnar eller ska till staten indrivas skatt som den skattskyldige redan har betalt men som har återburits till honom, är skattetillägget lika stort som den ränta som nämns i 22 § i lagen om skatteuppbörd.

187 §

Skatt som ska återbäras till en skattskyldig ska betalas utan dröjsmål.

På skatt som ska återbäras betalas ränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan löper från utgången av den andra kalendermånaden efter räkenskapsperioden eller, då det är fråga om skatt som den skattskyldige har betalt först efter nämnda tidpunkt, från betalningsdagen.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.