747/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2―15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av mervärdesskattelagen (605/2009) som följer:


2. Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod som börjar den 1 januari 2010 eller därefter och för den skatteperiod som avses i 13 c § 4 mom. och som går ut efter den 1 januari 2010.

3. På skatt som ska deklareras, betalas eller återbäras för en skatteperiod som går ut före den 1 januari 2010 tillämpas alltjämt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan.

4. De 148 § 1 och 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på ett belopp som den skatteskyldige har betalat in som betalning för skatt efter den 1 mars 2010 och 148 § 3 mom. tillämpas inte på skatt beträffande vilken beslut om skattens påförande fattas den 1 januari 2010 eller därefter.

5. En skattskyldig har rätt att dra av ett belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraftträdandet vilket inte dragits av för den sista skatteperioden som gick ut före den 1 januari 2010 för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2010. Om den skattskyldige har fått skatt som inte dragits av som återbäring med stöd av 149 § eller 6 mom. i denna ikraftträdandebestämmelse, får den inte dras av för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2010.

6. En skattskyldig vars räkenskapsperiod med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår den 1 januari 2010 har rätt att som återbäring få ett belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraftträdandet och som inte dragits av för den sista skatteperiod som gick ut före den 1 januari 2010. Återbäringen betalas på basis av ansökan eller någon annan utredning och i fråga om den iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

7. Lagens 149 b―149 d § tillämpas på en räkenskapsperiod som går ut den 1 januari 2010 eller därefter.

8. En skattskyldig vars räkenskapsperiod med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår den 1 januari 2010 har rätt att få den lättnad som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut den 1 januari 2010 eller därefter av den skatt som ska redovisas för de kalendermånader före den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga. I fråga om lättnaden iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader före den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.

9. En skattskyldig vars räkenskapsperiod den 1 januari 2010 ändras från ett kalenderår enligt 208 a § till en räkenskapsperiod enligt bokföringslagen har rätt att få den lättnad som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut efter den 1 januari 2010 av den skatt som ska redovisas för de kalendermånader efter den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga. När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader efter den 1 januari 2010 som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.

10. Som skatteperiod för en sådan skattskyldig vars skatteperiod är en skatteperiod som avses i 162 a § 2―4 mom. betraktas enligt ansökan dock räknat från den 1 januari 2010 den kortare skatteperiod som avses i nämnda lagrum, förutsatt att den skattskyldige har gjort en ansökan om detta inom tre månader efter den 1 januari 2010.

11. Om en skattedeklaration som gäller skatt som ska betalas för en skatteperiod som har gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, påför skatteverket den skattskyldige den skatt han deklarerat.

12. Den 182 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på skatt som ska redovisas för en skatteperiod som har gått ut före den 1 januari 2010 och som inte har betalats inom föreskriven tid eller som uppenbarligen har betalts till för lågt belopp, om skatten har påförts den 1 januari 2010 eller därefter.

13. Om ett beslut om påförande av skatt som gäller skatt som ska betalas för en skatteperiod som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas skattetillägg enligt det 183 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet på skatten till den 31 december 2009.

14. Om ett beslut om skatt som ska återbäras för en skatteperiod som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt det 187 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om den skatt som ska återbäras fattas.

15. En skattskyldig som har deklarerat skatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 till för högt belopp eller skatt som ska avdras till för lågt belopp, får korrigera felet genom att dra av den skatt som deklarerats till för högt belopp under räkenskapsperioden för skatten för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2010 eller därefter. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod ändras den 1 januari 2010 till kalenderår enligt 208 a §, kan korrigeringen göras under den räkenskapsperiod som ska tillämpas från den 1 januari 2010.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.