746/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av 7 och 51 § i skattekontolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skattekontolagen av den 7 augusti 2009 (604/2009) 7 § 2 mom. och 51 § 2―4 mom. som följer:

7 §
Inlämnande av periodskattedeklaration

Den deklarationsskyldige ska underteckna periodskattedeklarationen. En periodskattedeklaration som lämnas in på elektronisk väg ska certifieras på det sätt som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) med avancerad elektronisk signatur eller på något annat godtagbart sätt. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om med hjälp av vilka elektroniska förfaranden och certifierings- eller identifieringsmetoder periodskattedeklaration kan lämnas in på elektronisk väg.


51 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för perioder som går ut den 1 januari 2010 och därefter.

Lagen tillämpas på det sätt som föreskrivs nedan även på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod eller period som gått ut före den 1 januari 2010 och på dröjsmålspåföljder som påförts för den, om skatten debiteras den 1 januari 2010 eller därefter eller om beslutet om återbäring av skatt fattas den 1 januari 2010 eller därefter.

Debiterad skatt enligt 3 mom. och dröjsmålspåföljd som påförts för den bokförs som förpliktelse på skattekonto på den förfallodag som bestämts vid debiteringen. På skatten ska betalas dröjsmålsränta enligt denna lag räknat från den 1 januari 2010, dock tidigast från den betalningsdag för skatten som föreskrivs i skattelagen i fråga. I fråga om skatt som bokförts som förpliktelse på skattekontot iakttas i tillämpliga delar även andra bestämmelser i denna lag. Förseningsavgift påförs dock inte för skatten.Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009, dock så att 7 § 2 mom. träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagens 51 § 2―4 mom. tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.