744/2009

Given i Helsingfors den 13 oktober 2009

Försvarsministeriets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos vissa militärfordon som används i trafik

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 5 mom. i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) och 2 § 5 mom. i lagen av den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), sådana de lyder, 1 § 5 mom. i lag 226/2009 och 2 § 5 mom. i lag 1102/2002:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om försvarsmaktens periodiska besiktning av fordon som registrerats i militärfordonsregistret samt om årlig besiktning av vissa militärfordon.

Vid försvarsmaktens periodiska besiktning iakttas statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002), nedan tillsynsförordningen, om inget annat bestäms i denna förordning.

2 §
Skyldighet till periodisk besiktning

Vid periodisk besiktning som utförs av försvarsmakten besiktigas

1) terrängbandvagnar och deras släpvagnar,

2) fordon, vars

a) bredd överstiger 260 cm, eller

b) massavärde överstiger det massavärde som allmänt tillåts, eller

c) bromsar inte kan besiktigas i en bromstestningsanordning utan att fordonets komponenter plockas i sär,

3) fordon utomlands på uppdrag enligt lagen om militär krishantering (211/2006),

4) militärfordon som avses i 2 § 1 mom. 1–4 och 7 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) och som är utrustade med bromsar, samt

5) i militärfordonsregistret införda terrängfordon på hjul (nedan terrängfordon) och deras släpvagnar.

Med ett besiktningsställe enligt lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) kan avtalas att fordon som avses i 1 mom. 2) punkten genomgår periodisk besiktning på besiktningsstället. Vid besiktningen ska härvid i fråga om ett sådant fordon som avses i 1 mom. 2 c) punkten företes ett sådant intyg på att bromsarna har kontrollerats som avses i 17 § 3 mom. i tillsynsförordningen.

3 §
Tid för periodisk besiktning

Ett fordon som har registrerats i militärfordonsregistret ska besiktigas kalenderårsvis senast i december. Periodisk besiktning får utföras åtta månader efter ibruktagningsdagen eller efter föregående periodiska besiktning.

Fordonet ges användningsförbud, om det inte genomgår periodisk besiktning senast 14 månader efter ibruktagningsdagen eller föregående periodiska besiktning.

4 §
Innehållet i den periodiska besiktningen

Periodisk besiktning av ett pansar- och specialfordon innehåller samma åtgärder som i tillsynsförordningen föreskrivs om besiktning av en bil, samt periodisk besiktning av en motorcykel och ett terrängfordon samma åtgärder som besiktning av en fyrhjuling, om inget annat föreskrivs nedan.

Periodisk besiktning av släpanordning innehåller samma åtgärder som besiktningen av en släpvagn med motsvarande totalmassa.

På ett terrängfordons släpvagn ska åtminstone dragstång och -koppling, axeluppsättning och hjul samt ljus och reflexer besiktigas.

Vid en periodisk besiktning ska också de uppgifter på kontrollkortet över ett släpfordon som är oregistrerat, vilka avses i försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon (743/2009) kontrolleras.

5 §
Kontroll av bromsar

Fordonets komponenter ska plockas i sär för kontroll av bromsarna, om bromsarna inte kan besiktigas i en bromstestningsanordning.

Den fordonsinspektör som utför besiktningen kan kräva att ett fordon ska genomgå bromskontroll lastat på det sätt som han eller hon bestämmer, om det finns ett särskilt skäl till detta som sammanhänger med kontrollen av bromsarnas funktionsskick.

6 §
Kontroll av avgasutsläpp

För en sådan med ottomotor utrustad terrängbil på hjul och ett sådant med ottomotor utrustat specialfordon på hjul som har tagits i bruk under tiden 1.1.1978 – 31.12.1996 är gränsvärdet för kolmonoxid (CO) i avgasutsläpp vid tomgång 4,5 % och gränsvärdet för kolväte (HC) 1500 ppm.

För en sådan med insugningsdieselmotor utrustad terränglastbil på hjul och ett sådant med insugningsdieselmotor utrustat specialfordon på hjul som har tagits i bruk under tiden 1.1.1980 – 31.12.1991 är gränsvärdet för avgasutsläpp 7,0 Boschenheter.

Om inte tillverkaren eller importören av en dieseldriven terränglastbil på hjul och ett dieseldrivet specialfordon på hjul, som har tagits i bruk efter år 1991, i typgodkännandet har meddelat gränsvärdet för rökbildning i den motor som används i fordonet, används som gränsvärde för absorptionskoefficienten för en insugningsdieselmotor 5,0 m-1.

Kontroll av avgasutsläpp utförs inte på pansar- och specialfordon eller motorcyklar.

7 §
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning

Ett fordon ska ges körförbud utgående från sådan olägenhet för miljön som avses i 56 § 1 mom. i fordonslagen, om nivån på absorptionskoefficienten i ett fordon som avses i 6 § 3 mom. överskrider värdet 6,0 m-1.

Ett körförbud som fordonsinspektören har utfärdat kan visas också med en annan märkning som fästs på fordonet än ett klistermärke.

8 §
Intyg över periodisk besiktning

De anteckningar om vilka föreskrivs i 15 § 1 mom. i tillsynsförordningen och vilka gäller ett fordon som har registrerats i militärfordonsregistret görs i fordonets registerkort. Anteckningar om ett släpfordon som inte behöver registreras görs dock i fordonets kontrollkort.

9 §
De uppgifter om periodisk besiktning som ska införas i registret

I fråga om periodisk besiktning av ett i militärfordonsregistret registrerat fordon ska i militärfordonsregistret införas uppgifter om godkännande, underkännande eller körförbud.

10 §
Förhindrande att använda ett fordon som inte är besiktigat eller som är i oskick

En fordonsinspektör kan förhindra användningen av ett militärfordon genom att vidta sådana åtgärder som avses i 84 § 1 mom. i fordonslagen, om han eller hon konstaterar att de grunder som avses i nämnda lagrum och gäller ett fordons skick eller användning föreligger. Fordonsinspektören kan ge ett skriftligt tillstånd till att fordonet får transporteras till en bestämd plats för att repareras eller besiktigas. Körförbudet antecknas i militärfordonsregistret.

Om en brist i ett fordon inte medför omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, kan fordonsinspektören utan att det hindrar användningen av fordonet bestämma en tid inom vilken bristen ska avhjälpas.

11 §
Årlig besiktning

För att det syfte om vilket föreskrivs i 9 § i fordonslagen ska uppnås utförs en årlig besiktning på ett annat militärfordon än ett sådant som avses i 2 § och ska användas i trafik. Huvudstaben ger anvisningar om innehållet i den årliga besiktningen.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets föreskrift nr 84 av den 16 juni 1998 om besiktning av militärfordon på besiktningsställen och försvarsministeriets beslut nr 765 av den 9 maj 1995 om kontroll av avgasutsläpp som ska göras vid årlig besiktning av militärfordon.

Helsingfors den 13 oktober 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.