738/2009

Given i Helsingfors den 9 oktober 2009

Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja återgång i arbete för dem som får invalid- eller sjukpension.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på invalidpension som beviljats med stöd av följande lagar och bestämmelser (arbetspensionslagar) oberoende av vad som i dem förskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen:

1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006),

2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006) och lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006),

3) lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006),

4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006),

5) lagen om kommunala pensioner (549/2003) och lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003),

6) lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006),

7) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008),

8) pensionsbestämmelser som avses i 122 § i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

9) pensionsbestämmelser som grundar sig på 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), eller

10) pensionsstadgan enligt 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om Finlands Bank (214/1998).

Trots vad som bestäms i 17 § i folkpensionslagen (568/2007) tillämpas denna lag också på sjukpension som beviljats med stöd av folkpensionslagen, med undantag för sjukpension som beviljats enligt 12 § 4 mom. i den lagen.

3 §
Inkomstgräns vid invalidpension enligt arbetspensionslagarna

Arbetsinkomsterna för den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna påverkar inte utbetalningen av invalidpensionen, om

1) arbetsinkomsterna för den som får full invalidpension är högst 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 40 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än 600 euro, högst 600 euro i månaden, eller

2) arbetsinkomsterna för den som får delinvalidpension är högst 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 60 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än 600 euro, högst 600 euro i månaden.

4 §
Vilande invalidpension enligt arbetspensionslagarna

Om den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna förvärvsarbetar och arbetsinkomsterna för detta arbete överstiger både den gräns på 600 euro i månaden som avses i 3 § och 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ska utbetalningen av invalidpensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på pensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

Utbetalningen av invalidpensionen återupptas efter meddelande från pensionstagaren, när denne slutar arbeta eller hans eller hennes arbetsinkomster minskar så att de ligger under de gränser som nämns i 1 mom.

Om det uppskattas att arbetsinkomsterna enligt 1 mom. i ett års tid överstiger både den gräns på 600 euro i månaden som avses i 3 § 1 punkten och 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ändras full invalidpension till delinvalidpension från ingången av den månad som följer på förändringen.

5 §
Inkomstgräns vid sjukpension enligt folkpensionslagen och vilande pension

Utbetalningen av sjukpension enligt folkpensionslagen påverkas inte, om pensionstagarens arbetsinkomster är högst 600 euro i månaden. Om pensionstagaren tjänar mer än 600 euro i månaden, ska utbetalningen av sjukpensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

Utbetalningen av sjukpensionen återupptas efter meddelande från pensionstagaren, när denne slutar arbeta eller hans eller hennes arbetsinkomster minskar så att de ligger under den gräns som nämns i 1 mom.

6 §
Invalid- eller sjukpensionens vilandetid och indragning av pensionen

En invalid- eller sjukpension lämnas vilande utan avbrott i minst tre månader och högst två år.

Om en invalid- eller sjukpension har varit vilande ska den betalas i minst tre månader innan den på nytt kan lämnas vilande.

Om krav på återupptagen betalning av invalid- eller sjukpension som lämnats vilande enligt denna lag inte framställs inom två år efter det att pensionen lämnades vilande, dras pensionen in räknat från den tidpunkt den lämnades vilande.

7 §
Behörig pensionsanstalt

Ärenden om att lämna invalid- eller sjukpension vilande och om att dra in den avgörs och besluten meddelas av den pensionsanstalt som har beviljat pensionen.

8 §
Utbetalning av handikappbidrag för den tid pension lämnats vilande

Den som omedelbart innan invalidpension enligt 4 § eller sjukpension enligt 5 § lämnats vilande fått vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) ska beviljas handikappbidrag till högsta belopp enligt 8 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag för den tid som utbetalning av pensionerna varit avbruten. Handikappbidrag betalas dock inte för den tid för vilken pensionen på pensionsanstaltens initiativ retroaktivt lämnats vilande. Folkpensionsanstalten betalar handikappbidraget under den tid pensionen är vilande.

9 §
Arbetspensionens tillväxt

Arbetspensionen tillväxer med 1,5 procent på grundval av de pensionsgrundande årsinkomster som pensionstagaren har under den tid invalidpensionen enligt arbetspensionslagarna eller sjukpensionen enligt folkpensionslagen är vilande. Tillväxten är 1,5 procent också på grundval av de pensionsgrundande årsinkomster som pensionstagaren har medan han eller hon får invalidpension eller sjukpension.

För den som med stöd av 65 § i lagen om sjömanspensioner har rätt till särskilda tillväxtprocentsatser tillväxer pensionen i situationer som avses i 1 mom. i denna paragraf med 1,6 procent på grundval av de pensionsgrundande årsinkomsterna enligt den lagen.

En person har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för invalidpension, när hans eller hennes invalidpension enligt arbetspensionslagarna ändras till ålderspension, förutsatt att personen då inte längre har den anställning som han eller hon går i ålderspension från. Om personen arbetar efter det att invalidpensionen upphört, har han eller hon rätt till den pension som intjänats på grundval av detta arbete när han eller hon beviljas ålderpension, förtida ålderspension eller uppskjuten ålderspension enligt arbetspensionslagarna. Personen har rätt till pension som intjänats för arbete under tiden för invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller efter det att den pensionen upphört också när han eller hon efter den tidigare invalidpensionen beviljas ny invalidpension i fråga om vilken arbetspensionslagarnas bestämmelser om fastställande av pension på tidigare grunder inte tillämpas.

10 §
Hur pension som lämnats vilande påverkar pensionstagares bostadsbidrag

Den som omedelbart innan invalid- eller sjukpension lämnas vilande fått bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) ska även i fortsättningen få bidraget så länge som villkoren för bidraget enligt den lagen i övrigt är uppfyllda, även om invalid- eller sjukpensionen inte betalas så länge pensionen är vilande.

Även om invalid- eller sjukpensionen dras in på basis av 6 § 3 mom. från och med den tidpunkt då pensionen lämnats vilande, ska pensionstagarens bostadsbidrag inte justeras retroaktivt.

11 §
Tillämpliga bestämmelser

Om inte något annat följer av denna lag ska verkställigheten ske också med tillämpning av de i 2 § nämnda arbetspensionslagarna, folkpensionslagen, lagen om handikappförmåner och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2013.

Lagen tillämpas på invalid- och sjukpensioner som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

Denna lag tillämpas inte på sjukpensioner som är vilande med stöd av 17 § i folkpensionslagen eller med stöd av 22 § i den upphävda folkpensionslagen (347/1956).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2009
ShUB 23/2009
RSv 105/2009

Helsingfors den 9 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.